نمونه سوالات ریاضیات ارسالی همکاران در دی ماه ۱۳۹۷

نمونه سوالات ریاضیات ارسالی همکاران به سایت ریاضی سرا

دی ماه (۱۳۹۷)

نمونه سوالات ریاضیات آزمون های نوبت اول (دیماه ۱۳۹۷) طراحی شده توسط دبیران ریاضی را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حمید خطیب منش

 دبیر ریاضی دبیرستان تهران

سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۳ پایه دوازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضیات گسسته پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم محدثه السادات مهدیان

 دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه قلقرود استان همدان

سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمدرضا حکمتی

 دبیر ریاضی دبیرستان استعدادهای درخشان شهرستان بهشهر

سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه۳ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضیات گسسته پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات حسابان۲ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای جبرییل حسن پور

 دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اراک

سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حبیب نیکخواه

  دبیر ریاضی دبیرستان استعدادهای درخشان شهرستان گناباد

سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات حسابان۲ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد فتاحی

  دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سقز

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهندس مرتضی مهرپویان

  دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودسر

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات حسابان۲ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امان الله غفارپور

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان فلاورجان

سوالات حسابان۲ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۳ پایه دوازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم فاطمه بوربور

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورامین

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۳ پایه دوازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی منیری بیدگلی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضیات گسسته پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود زیرکاری

 دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ زاهدان

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)    + پاسخنامه     لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)    + پاسخنامه     لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه)    + پاسخنامه     لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم زهره صفار

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرگان

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)    + پاسخنامه     لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)    + پاسخنامه     لینک دانلود  
سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای آیت کریمی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بهمن کرمی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود

سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای عبدالکریم محمدی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود

سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی رضایی کهخا

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تربت حیدریه

سوالات ریاضی۱ فنی پایه دهم (رشته های فنی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ فنی پایه یازدهم (رشته های فنی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۳ فنی پایه دوازدهم (رشته های فنی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی منصوری

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گندمان

سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسن خواجه

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کلاله استان گلستان

سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضیات گسسته پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای عیدی محمد دویستی

 دبیر ریاضی دبیرستان های اصفهان

سوالات هندسه۳ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای جواد سلوکی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان قوچان

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۳ پایه دوازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضیات گسسته پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد زائری پورنیا

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ؟

سوالات حسابان۲ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رضا محمدزاده خانی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بجنورد

سوالات حسابان۲ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ فنی پایه دهم (رشته های فنی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ فنی پایه یازدهم (رشته های فنی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود صحرایی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اردبیل

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۳ پایه دوازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سید علی موسوی

 دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۴ مشهد

سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات حسابان۲ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای یداله رمضانیان

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سقز

سوالات ریاضی۱ فنی پایه دهم (رشته های فنی)   لینک دانلود  
سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای یاسین سپهر

 دبیر ریاضی دبیرستان های تبریز

سوالات ریاضیات گسسته پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)    + پاسخنامه     لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین مخندی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوط آذربایجان غربی

سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بهمن فرهنگ

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بابل

سوالات ریاضیات گسسته پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم مهدیه صادقی

 دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ کرمان

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضیات گسسته پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امیر قرجه لو

 دبیر ریاضی دبیرستان های زنجان

سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم زینب کاویانی

 دبیر ریاضی دبیرستان های تهران

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم فاطمه سقاییان

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوشتر

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود ارژنگ

 دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه شبانکاره استان بوشهر

سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی حیدریان

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کاشان

سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رضا سنایی نژاد

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهر آسمان آباد ایلام

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حمید حسین زاده

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دامغان

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای عیسی فلاحی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات حسابان۲ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای قدیر قناعت

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان پارس آباد

سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی)    + پاسخنامه     لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ فنی پایه دهم (رشته های فنی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۳ پایه دوازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مذهب روستایی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بردخون استان بوشهر

سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد جواد کاظمی

 دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ همدان

سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم کوثر ستوده

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان چابهار

سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات حسابان۲ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای اسماعیل بلوچی

 دبیر ریاضی دبیرستان های نیکشهر و هیچان

سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امین بندگانی

 دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ شیراز

سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بهروز مدنی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان پیرانشهر

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رضا محمدیان بارانلو

 دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خسروشاه استان اذربایجان شرقی

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رسول کاظمی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آذرشهر

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد کرمی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورزقان

سوالات حسابان۲ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک)    + پاسخنامه     لینک دانلود  
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی)    + پاسخنامه     لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد جواد محبی

 دبیر ریاضی دبیرستان های جزیره خارک

سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محسن صمدزاده شهری

 دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خلیل آباد خراسان رضوی

سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  

 

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی سراسر کشور درخواست می شود نمونه سوالات ریاضی طراحی شده خود را پس از برگزاری آزمون، جهت درج در سایت ریاضی سرا و  استفاده دانش آموزان از طریق ایمیل، تلگرام یا صفحه ی “ارسال جزوات و فایل ها” برای ما ارسال نمایند.

==============================

ایمیل:  

riazisara.ir@gmail.com

==============================

آی دی تلگرام:

@asadimath

==============================

ارسال از طریق سایت

==============================

ضمنا با توجه به اینکه فایل سوالات جهت استفاده ی دانش آموزان می باشد، لذا از همکاران گرامی درخواست می شود حتی الامکان پاسخ سوالات را نیز (به صورت تایپی یا دست نویس) ارسال نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.