نمونه سوالات ریاضیات ارسالی همکاران در دی ماه ۱۳۹۸

نمونه سوالات ریاضیات ارسالی همکاران به سایت ریاضی سرا

دی ماه (۱۳۹۸)

نمونه سوالات ریاضیات آزمون های نوبت اول (دیماه ۱۳۹۸) طراحی شده توسط دبیران ریاضی را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

 


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمدرضا حکمتی

دبیر ریاضی دبیرستان استعدادهای درخشان شهرستان بهشهر

سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات حسابان۲ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم راضیه سادات ساتع

دبیر ریاضی دبیرستان استعدادهای درخشان منطقه ۶ تهران

سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   + پاسخنامه لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین فرجی

دبیر ریاضی دبیرستان‌های کرمانشاه

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی) لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی) لینک دانلود
سوالات حسابان۲ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود صحرایی

دبیر ریاضی دبیرستان‌های شهرستان اردبیل

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی) لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی) لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی) لینک دانلود
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۳ پایه دوازدهم (علوم انسانی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم فاطمه بوربور

دبیر ریاضی دبیرستان‌های شهرستان ورامین

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   + پاسخنامه
لینک دانلود
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی)   + پاسخنامه   لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حبیب نیکخواه

دبیر ریاضی دبیرستان‌های شهرستان گناباد

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه) لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات حسابان۲ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۳ پایه دوازدهم (علوم انسانی) لینک دانلود
 سوالات هندسه۳ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
 سوالات هندسه۳ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسن خواجه

دبیر ریاضی دبیرستان‌های شهرستان کلاله استان گلستان

سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی) لینک دانلود
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای شورش رضایی

دبیر ریاضی دبیرستان‌های شهرستان بیجار

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم صدیقه گیلانی

دبیر ریاضی دبیرستان‌های شهرستان شاهرود

سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی) لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی) لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۳ پایه دوازدهم (علوم انسانی) لینک دانلود
 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم زهرا بذرافشان

دبیر ریاضی دبیرستان‌های شهرستان آزادشهر استان گلستان

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)   + پاسخنامه
لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه)   + پاسخنامه  لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی) لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک) لینک دانلود
 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی بهزاد جهینی

دبیر ریاضی دبیرستان‌های شهرستان مهاباد

سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه) لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی) لینک دانلود
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی) لینک دانلود
 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای عباس فرضی

دبیر ریاضی دبیرستان‌های رشت

سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات حسابان۲ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی) لینک دانلود
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
 سوالات ریاضیات گسسته پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
 سوالات ریاضیات گسسته پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک) لینک دانلود
 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی منصوری

دبیر ریاضی دبیرستان‌های منطقه گندمان

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه) لینک دانلود
 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای طاهر ملایی

دبیر ریاضی دبیرستان‌های منطقه ۵ تهران

سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   + پاسخنامه  لینک دانلود
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   + پاسخنامه  لینک دانلود
 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان‌های نیکشهر و هیچان

سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه) لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی) لینک دانلود
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی) لینک دانلود
 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود زیرکاری

دبیر ریاضی دبیرستان‌های ناحیه ۱ زاهدان

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)   + پاسخنامه
لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)   + پاسخنامه لینک دانلود
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه)   + پاسخنامه  لینک دانلود
 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی احمدی قزل دشت

دبیر ریاضی دبیرستان‌های شهرستان شاهین شهر

سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی) لینک دانلود
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم فاطمه بابایی هیرسا

دبیر ریاضی دبیرستان‌های شهرستان کبودراهنگ

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی) لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی) لینک دانلود
 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بیژن جلالی

دبیر ریاضی دبیرستان‌های منطقه ۵ مشهد

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی) لینک دانلود
 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای نوید پورزکی

دبیر ریاضی دبیرستان‌های منطقه ۴ مشهد

سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی) لینک دانلود
 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امیر قرجه لو

دبیر ریاضی دبیرستان‌های زنجان

سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی) لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی) لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی) لینک دانلود
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای عیسی فلاحی

دبیر ریاضی دبیرستان‌های شهرستان دیواندره

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی) لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی) لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی) لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۳ پایه دوازدهم (علوم انسانی) لینک دانلود
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی) لینک دانلود
 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رضا رخ فروز

دبیر ریاضی دبیرستان‌های شهرستان تالش

سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی) لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ فنی پایه یازدهم (رشته های فنی) لینک دانلود
سوالات حسابان۲ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی) لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۳ پایه دوازدهم (علوم انسانی) لینک دانلود
 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی مهدوی

دبیر ریاضی دبیرستان‌های شهرستان نیشابور

سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
 سوالات هندسه۳ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی) لینک دانلود
 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد خوشرو

دبیر ریاضی دبیرستان‌های شهرستان رشتخوار خراسان رضوی

سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی) لینک دانلود
 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم لیلا قربانعلی زاده

دبیر ریاضی دبیرستان‌های ناحیه ۴ تبریز

سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی۳ پایه دوازدهم (علوم تجربی) لینک دانلود
 سوالات ریاضیات گسسته پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک) لینک دانلود
 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین شجاعی

دبیر ریاضی دبیرستان‌های شهرستان بشاگرد

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه) لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک) لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی) لینک دانلود
 

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی سراسر کشور درخواست می شود نمونه سوالات ریاضی طراحی شده خود را پس از برگزاری آزمون، جهت درج در سایت ریاضی سرا و استفاده دانش آموزان از طریق ایمیل، تلگرام یا صفحه ی “ارسال جزوات و فایل ها” برای ما ارسال نمایند.

==============================

ایمیل:

riazisara.ir@gmail.com

==============================

آی دی تلگرام:

@asadimath

==============================

ارسال از طریق سایت

==============================

ضمنا با توجه به اینکه فایل سوالات جهت استفاده ی دانش آموزان می باشد، لذا از همکاران گرامی درخواست می شود حتی الامکان پاسخ سوالات را نیز (به صورت تایپی یا دست نویس) ارسال نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.