نمونه سوالات ریاضیات ارسالی همکاران در خرداد ماه ۱۳۹۷

نمونه سوالات ریاضیات ارسالی همکاران به سایت ریاضی سرا

خرداد ماه (۱۳۹۷)

نمونه سوالات ریاضی

نمونه سوالات ریاضیات آزمون های نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) طراحی شده توسط دبیران ریاضی را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

 

 


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای یونس الهی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بابل

سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بهزاد جهینی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهاباد

سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای جبرییل حسن پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اراک

سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود صحرایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خلخال

سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم مهدیه صادقی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ کرمان

سوالات ریاضی و آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد رضا حکمتی

دبیر ریاضی دبیرستان های تیزهوشان مازندران و گلستان

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مصطفی طاهری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان فریدن

سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حبیب نیکخواه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گناباد

سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی)  لینک دانلود
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات هندسه ۲ پایه یازدهم (ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین مخندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوط (آذربایجان غربی)

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره دوم متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ فنی پایه یازدهم (رشته های فنی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مذهب روستایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بردخون (استان بوشهر)

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی)  لینک دانلود
سوالات هندسه ۲ پایه یازدهم (ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی هاشمی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱۲ تهران

سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   +پاسخنامه    لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی اصغر حسینی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان میاندوآب

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی منصوری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گندمان (چهارمحال و بختیاری)

سوالات ریاضی و آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره دوم متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی عقلانیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود زیرکاری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ زاهدان

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)   +پاسخنامه    لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره دوم متوسطه)   +پاسخنامه    لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بابک دهقانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ مشهد

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای یداله وحدانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بجنورد

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی منیری بیدگلی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی)  لینک دانلود
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد جدگال

دبیر ریاضی دبیرستان های قصرقند (سیستان و بلوچستان)

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره دوم متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای پیام راضی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تکاب

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد علی آزادنژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های یزد

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره دوم متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره دوم متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای طاهر جهدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تکاب

سوالات هندسه ۲ پایه یازدهم (ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم زهره سادات شکرآبی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۸ تهران

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امان اله بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ایرانشهر

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   +پاسخنامه    لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی)  لینک دانلود
سوالات هندسه ۲ پایه یازدهم (ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امان اله غفار پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان فلاورجان

سوالات هندسه ۲ پایه یازدهم (ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی زمانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بانه

سوالات ریاضی و آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مرتضی مهرپویان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودسر

سوالات ریاضی و آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای ناصر یزدانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جاجرم

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمدعلی ابراهیمی راد

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۴ تبریز

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بهمن کرمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود – استان کرمانشاه

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حمید کریمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود – استان کرمانشاه

سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره دوم متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره دوم متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسن خواجه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کلاله استان گلستان

سوالات ریاضی و آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سید سجاد سعادت

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لاهیجان

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   +پاسخنامه    لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد رضا بختیاری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوشهر

سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی)  لینک دانلود
سوالات هندسه ۲ پایه یازدهم (ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای ایوب حق نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سنندج

سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره دوم متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیشابور

سوالات ریاضی و آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ فنی پایه دهم (رشته های فنی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ فنی پایه یازدهم (رشته های فنی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امیر آقاملایی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ کرمان

سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رضا محمدیان بارانلو

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خسروشاه استان آذربایجان شرقی

سوالات هندسه ۲ پایه یازدهم (ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ فنی پایه دهم (رشته های فنی)  لینک دانلود
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره دوم متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم هما حقیقت پژوه

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ کرج

سوالات هندسه ۲ پایه یازدهم (ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)  لینک دانلود
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رسول خضر بانه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوکان (آذربایجان غربی)

سوالات ریاضی و آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم شیرین معتمد

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱۰ تهران

سوالات ریاضی و آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود

 

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی سراسر کشور درخواست می شود نمونه سوالات ریاضی طراحی شده خود را پس از برگزاری آزمون، جهت درج در سایت ریاضی سرا و  استفاده دانش آموزان از طریق ایمیل، تلگرام یا صفحه ی “ارسال جزوات و فایل ها” برای ما ارسال نمایند.

==============================

ایمیل:  

riazisara.ir@gmail.com

==============================

آی دی تلگرام:

@asadimath

==============================

ارسال از طریق سایت

==============================

ضمنا با توجه به اینکه فایل سوالات جهت استفاده ی دانش آموزان می باشد، لذا از همکاران گرامی درخواست می شود حتی الامکان پاسخ سوالات را نیز ولو به صورت دست نویس ارسال نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.