انیمیشن رسم نمودار سهمی و بیضی

رسم نمودار سهمی و بیضی با استفاده از انیمیشن

چگونگی رسم نمودارهای سهمی و بیضی به صورت انیمیشن را در ادامه ببینید.

تعریف: سهمی مکان هندسی نقاطی از صفحه است که که فاصله ی آنها از یک نقطه ی ثابت (کانون سهمی) و یک خط ثابت (خط هادی) به یک اندازه باشد.

رسم نمودار سهمی با استفاده از انیمیشن

تعریف: بیضی مکان هندسی نقاطی از صفحه است که که مجموع فاصله ی آنها از دو نقطه ی ثابت (کانون های بیضی) مقداری ثابت (برابر با قطر بزرگ بیضی) باشد.

رسم نمودار بیضی با استفاده از انیمیشن

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.