اعداد کاپرکار

 اعداد کاپرکار 

D. R. Kaprekar

کاپرکار (Dattaraya Ramchandra Kaprekar) ریاضیدان هندی (1986-1905) است كه در زمینه نظریه اعداد چند نظریه جالب را بیان كرده است.

عدد كاپركار به عدد صحیح غیرمنفی گفته می‌شود كه مربع آن را بتوان به دو قسمت طوری تقسیم كرد كه جمع آن دو قسمت مساوی عدد اصلی شود برای مثال عدد 45 یک عدد کاپرکار است زیرا:

45 = 25 + 20     ،     2025 = 452

مثال های زیر نمونه هایی از اعداد کاپرکار هستند:

9 = 1 + 8 81 = 92
45 = 25 + 20 2025 = 452
297 = 209 + 88 88209 = 2972
703 = 209 + 494 494209 = 7032
999 = 001 + 998 998001 = 9992
2728 = 1984 + 744 7441984 = 27282
4879 = 04641 + 238 23804641 = 48792
5292 = 005264 + 28 28005264 = 52922
17344 = 14336 + 3008 300814336 = 173442
538461 = 248521 + 289940 289940248521 = 5384612

 به عبارت دیگر برای هر عدد كاپریكار n رقمی كه k >= 1 زوج معادلات زیر برقرار است:

 K = q+r

  K2 q * 10n + r

 به نحوی كه:

q >= 1 

 10n > r >= 0

1 comment

  1. خیلی جالب بود ممنون از مطالب آموزندتون

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.