Tag: مسأله هندسه

مساله ۳۳۲۲ – مقایسه مساحت

مساحت مربع

در شکل بالا شعاع دو نیم دایره برابرند. مساحت قسمت رنگی در کدام‌یک بیشتر است؟

ادامه‌ی مطلب

مساله ۳۳۱۸ – مساحت مثلث

مساحت مثلث

در شکل بالا چهار ضلعی‌های نارنجی، مربع‌اند. با توجه به مقادیر داده شده، مساحت مثلث آبی رنگ را بیابید.

ادامه‌ی مطلب