روش تدریس (راهنمای معلم) کتاب ریاضی ۹

 

روش تدریس کتاب ریاضی نهم (سال سوم دوره اول متوسطه)

(به صورت تصویری)

آموزش معلمان- فصل اول-فایل۱ تصویری دانلود ۲۷٫۸۵ MB
آموزش معلمان- فصل اول-فایل۲ تصویری دانلود ۱۹٫۵۷ MB
آموزش معلمان- فصل اول -فایل۳ تصویری دانلود ۲۲٫۳۹ MB
آموزش معلمان- فصل اول -فایل۴ تصویری دانلود ۱۹٫۹۸ MB
آموزش معلمان- فصل دوم-فایل۱ تصویری دانلود ۱۳٫۸۲ MB
آموزش معلمان- فصل دوم-فایل۲ تصویری دانلود ۱۴٫۲۱ MB
آموزش معلمان- فصل دوم-فایل۳ تصویری دانلود ۱۵٫۰۴ MB
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل۱ تصویری دانلود ۱۲٫۹۷ MB
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل۲ تصویری دانلود ۱۴٫۷۶ MB
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل۳ تصویری دانلود ۲۱٫۸۸ MB
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل۴ تصویری دانلود ۲۱٫۲۷ MB
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل۵ تصویری دانلود ۱۳٫۴۷ MB
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل۶ تصویری دانلود ۱۴٫۱۳ MB
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل۱ تصویری دانلود ۸٫۰۳ MB
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل۲ تصویری دانلود ۱۳٫۵۱ MB
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل۳ تصویری دانلود ۱۱٫۹۷ MB
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل۴ تصویری دانلود ۱۳٫۱۶ MB
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل۵ تصویری دانلود ۲۱٫۰۲ MB
آموزش معلمان- فصل پنجم -فایل۱ تصویری دانلود ۲۳٫۳۲ MB
آموزش معلمان- فصل پنجم -فایل۲ تصویری دانلود ۲۴٫۱۸ MB
آموزش معلمان- فصل پنجم -فایل۳ تصویری دانلود ۱۶٫۴۲ MB
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل۱ تصویری دانلود ۱۸٫۲۰ MB
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل۲ تصویری دانلود ۱۱٫۷۶ MB
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل۳ تصویری دانلود ۲۴٫۳۴ MB
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل۴ تصویری دانلود ۲۳٫۴۳ MB
آموزش معلمان- فصل هفتم-فایل۱ تصویری دانلود ۱۵٫۲۰ MB
آموزش معلمان- فصل هفتم-فایل۲ تصویری دانلود ۱۳٫۶۳ MB
آموزش معلمان- فصل هفتم-فایل۳ تصویری دانلود ۲۲٫۳۳ MB
آموزش معلمان- فصل هشتم-فایل۱ تصویری دانلود ۱۹٫۲۲ MB
آموزش معلمان- فصل هشتم-فایل۲ تصویری دانلود ۲۲٫۰۰ MB
آموزش معلمان- فصل هشتم-فایل۳ تصویری دانلود ۱۵٫۸۰ MB
نمونه تدریس در کلاس فصل ششم درس اول تصویری دانلود ۱۲۳ MB
کلیات – فایل ۱ تصویری دانلود ۶۴٫۵ MB
کلیات – فایل ۲ تصویری دانلود ۳۶ MB
کلیات – فایل ۳ تصویری دانلود ۴۳٫۲ MB
کلیات – فایل ۴ تصویری دانلود ۱۵٫۷ MB
کلیات – فایل ۵ تصویری دانلود ۱۸٫۸ MB

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.