آدرس سایت اینترنتی دانشگاه های علوم پزشکی

آدرس سایت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه های علوم پزشکی

در ادامه آدرس سایت دانشگاه های علوم پزشکی ایران را مشاهده می نمایید.

دانشگاه علوم پزشکي اراک              
/http://www.arakmu.ac.ir        
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل   
دانشگاه علوم پزشکي اروميه
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
دانشگاه علوم پزشکي بابل
دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس             
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
دانشگاه علوم پزشکي تبريز  
دانشگاه علوم پزشکي ايران (تهران)
دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله (تهران)
دانشگاه علوم پزشکي بهزيستي (تهران)
دانشگاه علوم پزشکي تهران 
 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (تهران)
دانشگاه علوم پزشکي تربيت مدرس (تهران)
دانشگاه علوم پزشکي لرستان (خرم آباد)
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
دانشگاه علوم پزشکي زنجان
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
دانشگاه علوم پزشکي سمنان
دانشگاه علوم پزشکي قم
دانشگاه علوم پزشکي کاشان
دانشگاه علوم پزشکي کرمان
دانشگاه علوم پزشکي کردستان
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکي کهکيلويه و بوير احمد
دانشگاه علوم پزشکي گلستان
دانشگاه علوم پزشکي گيلان
دانشگاه علوم پزشکي مازندران
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
دانشگاه علوم پزشکي يزد
دانشکده علوم پزشکي فسا

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.