ساخت پنج ضلعی و هفت ضلعی منتظم با نوار کاغذی!


 

پنج ضلعی منتظم:

نوار بلند کاغذی آماده کنید که عرض یکسان داشته باشد.

برای ساخت یک پنج ضلعی منتظم با این نوار به تر تیب زیر عمل کنید:

۱٫ دو سر نوار را بگیرید و با آن یک گره ساده بزنید

مانند شکل زیر:

 

۲٫ گره را به آرامی سفت کنید و رد های کاغذ را صاف کنید.

 

۳٫ نوار های اضافی را ببرید ،پنج ضلعی منتظم بوجود می آید.

۴٫ گره را باز کنید و ذوزنقه های تشکیل شده را با هم بررسی و مقایسه کنید.

 

 

هفت ضلعی منتظم:

 

نوار بلند کاغذی آماده کنید که عرض یکسان داشته باشد.

 

برای ساخت یک هفت ضلعی منتظم با این نوار به ترتیب زیر عمل کنید:

۱٫ دو سر نوار را بگیرید و با آن یک گره ساده بزنید. (مانند پنج ضلعی منتظم)

 

 

۲٫گره را سفت نکنید و وسط گره (ناحیه ی ۱) را در نظر داشته باشید.

۳٫ مجددأ یک سر نوار را به قصد زدن گره دوم زیر سر دیگر برده ،و از ناحیه ۱ (وسط گره اول) عبور دهید.

 

۴٫گره را به آرامی سفت کنید و رد های کاغذ را صاف کنید.

 

 

۵٫نوار های اضافی را ببرید ،هفت ضلعی منتظم بوجود می آید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.