روش تدريس (راهنمای معلم) كتاب ریاضی 9

 

روش تدریس کتاب ریاضی نهم (سال سوم دوره اول متوسطه)

(به صورت تصویری)

آموزش معلمان- فصل اول-فایل1 تصویری دانلود 27.85 MB
آموزش معلمان- فصل اول-فایل2 تصویری دانلود 19.57 MB
آموزش معلمان- فصل اول -فایل3 تصویری دانلود 22.39 MB
آموزش معلمان- فصل اول -فایل4 تصویری دانلود 19.98 MB
آموزش معلمان- فصل دوم-فایل1 تصویری دانلود 13.82 MB
آموزش معلمان- فصل دوم-فایل2 تصویری دانلود 14.21 MB
آموزش معلمان- فصل دوم-فایل3 تصویری دانلود 15.04 MB
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل1 تصویری دانلود 12.97 MB
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل2 تصویری دانلود 14.76 MB
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل3 تصویری دانلود 21.88 MB
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل4 تصویری دانلود 21.27 MB
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل5 تصویری دانلود 13.47 MB
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل6 تصویری دانلود 14.13 MB
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل1 تصویری دانلود 8.03 MB
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل2 تصویری دانلود 13.51 MB
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل3 تصویری دانلود 11.97 MB
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل4 تصویری دانلود 13.16 MB
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل5 تصویری دانلود 21.02 MB
آموزش معلمان- فصل پنجم -فایل1 تصویری دانلود 23.32 MB
آموزش معلمان- فصل پنجم -فایل2 تصویری دانلود 24.18 MB
آموزش معلمان- فصل پنجم -فایل3 تصویری دانلود 16.42 MB
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل1 تصویری دانلود 18.20 MB
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل2 تصویری دانلود 11.76 MB
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل3 تصویری دانلود 24.34 MB
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل4 تصویری دانلود 23.43 MB
آموزش معلمان- فصل هفتم-فایل1 تصویری دانلود 15.20 MB
آموزش معلمان- فصل هفتم-فایل2 تصویری دانلود 13.63 MB
آموزش معلمان- فصل هفتم-فایل3 تصویری دانلود 22.33 MB
آموزش معلمان- فصل هشتم-فایل1 تصویری دانلود 19.22 MB
آموزش معلمان- فصل هشتم-فایل2 تصویری دانلود 22.00 MB
آموزش معلمان- فصل هشتم-فایل3 تصویری دانلود 15.80 MB
نمونه تدريس در كلاس فصل ششم درس اول تصویری دانلود 123 MB
كليات – فايل 1 تصویری دانلود 64.5 MB
كليات – فايل 2 تصویری دانلود 36 MB
كليات – فايل 3 تصویری دانلود 43.2 MB
كليات – فايل 4 تصویری دانلود 15.7 MB
كليات – فايل 5 تصویری دانلود 18.8 MB

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.