نمونه سوالات هندسه تحلیلی سال چهارم ریاضی فیزیک (ارسالی همکاران)

 

نمونه سوال هندسه تحلیلی

نمونه سوالات درس هندسه تحلیلی و جبر خطی

سال چهارم ریاضی فیزیک (پیش دانشگاهی)

(ارسالی همکاران محترم به سایت ریاضی سرا)

 

نمونه سوالات درس هندسه تحلیلی و جبر خطی که توسط همکاران گرامی طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

   

طراح: جناب آقای رضا علیزاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دلفان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم لیلا محمدنژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیر استان اردبیل

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم سمیه علی نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۴ تبریز

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مسعود قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های بندر دیر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای عادل نقدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۷ تهران

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های نیشابور

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1395) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای فرهاد قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های گتوند استان خوزستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1395) لینک دانلود لینک دانلود

طراح: جناب آقای مذهب روستایی

دبیر ریاضی دبیرستان های بردخون استان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای هادی شهیدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم آذر کرمیان

دبیر ریاضی دبیرستان های قم

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسین زارع پور

دبیر ریاضی دبیرستان های آران و بیدگل

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1396) لینک دانلود

طراح: جناب آقای سعید ابوطالبی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه فارسان استان چهار محال و بختیاری

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسن کلهر

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1394) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد باقر کریم زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اصفهان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1394) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای اصغر محمدیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رامهرمز استان خوزستان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: سرکار خانم لیلی دوستی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ تبریز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم زهرا حیدری

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه پیربکران اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مهدی منیری بیدگلی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹٥) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: سرکار خانم معصومه بهرامیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سمیرم

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: سرکار خانم مریم میرزاپور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نکا استان مازندران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1394) دانلود نمونه سوال

 طراح: جناب آقای محمد رضا جوکار

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه سعدآباد بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

 طراح: جناب آقای اسلام کمری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ایوان غرب

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حمید پوزن

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان های دزفول و اهواز

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

 طراح: جناب آقای جابر عامری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اهواز

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۳) + پاسخنامه دانلود نمونه سوال

  طراح: سرکار خانم نسرین دودانگه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر استان زنجان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

  طراح: جناب آقای یداله وحدانی

دبیر ریاضی دبیرستان شهید بهشتی – کشور قطر

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

  طراح: جناب آقای عرب یارمحمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرگان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

           طراح: جناب آقای بهروز پرهیزکاری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 1 قزوین

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

 طراح: جناب آقای کرامت احمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جهرم

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1392) دانلود نمونه سوال

 طراح: سرکار خانم دینا گل خندان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رشت

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: سرکار خانم الهام شاکری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خنداب

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای مصطفی فدایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1394) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای محمد جواد کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 1 همدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: سرکار خانم پروانه کریمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 1 سنندج

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای محمد بختیاری آزاد

دبیر ریاضی دبیرستان های بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1394) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب اقای مرتضی شجاعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کوهپایه استان اصفهان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب اقای غلامحسین جعفری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کازرون

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای محمد خوشنود

دبیر ریاضی دبیرستان های رشت و یندر انزلی

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1394) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1395) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1395) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای کهکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بهارستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1395) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای محسن قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های اسلامشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: سرکار خانم لیلا بیگی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان زرین شهر اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای علی نصیری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 1 قزوین

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1395) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای احمد احمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های نمونه شهرستان شاهرود

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1395) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای علی قائدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان انار استان کرمان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1395) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (شهریور 1395) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای سید عیسی هاشمی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان امیدیه استان خوزستان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1395) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای عبدالمجید بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان امیدیه استان خوزستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1395) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای علیرضا دولتشاهی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کرج

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1396) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد رضا حکمتی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بهشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1396) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مسعود صحرایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خلخال

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1396) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1397) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد رضا بختیاری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1396) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1397) لینک دانلود

طراح: جناب آقای امین خشنود

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 2 شیراز

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1396) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مرتضی مهرپویان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودسر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1396) لینک دانلود

طراح: جناب آقای کاوس حوریزاد

دبیر ریاضی دبیرستان های بخش خورش رستم (شهرستان خلخال)

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1395) لینک دانلود

طراح: جناب آقای علی عقلانیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1397) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم هما حقیقت پژوه

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 2 کرج

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1397) لینک دانلود

 

 

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموداه اند، از سایر همکاران محترم تقاضا میشود در صورت تمایل نمونه سوالات ریاضیات طراحی شده خود را جهت استفاده ی سایر همکاران و دانش آموزان به آدرس riazisara.ir@gmail.com ارسال نمایید تا با نام خودتان در سایت ریاضی سرا قرار گیرد.

7 comments

Skip to comment form

  • ناشناس on 2016-08-06 at 17:08
  • پاسخ

  خیلی عالی بود

 1. خیلی ممنون از سایت خوبتون لطفا پاسخنامه هاشونم بزارید.

 2. سلام از سایت خوبتان ممنون خواهشمنداست نمونه سوالات شهریور ماه را نیز بگذارید. با تشکر

  • مرجان on 2015-08-27 at 19:36
  • پاسخ

  سلام مرسی از سایت خوبتون. نمونه سوالایی که همراه پاسخ نامه بودن بهم کمک کردن لطفا به همکارا بگین سوالارو همراه پاسخ نامه بزارن.

  • مجتبی on 2014-12-22 at 18:22
  • پاسخ

  مرسی از سایتتون ولی اگ جواباش نباشه فاییده نداره اگ میشه پاسخنامه بزارید

   

 3. مرسی از سایتتون. معلم ریاضیمون سوالاتشو از اینا کپی میگیره!!!!

 4. خواهشآ
  جواب های مربوط به هر کدام از سوالات هم قرار دهید

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.