درباره عدد 666 (عدد شیطان)

درباره عدد 666 (عدد شیطان)

 

عدد شیطان,عدد 666از آنجا که عدد 666 معمولا در فیلم هایی با مضامین شیطانی مشاهده شده و آن را علامت ابلیس نامیده اند! در این پست به کاوش در اسرار عدد 666 می پردازیم. مشخصات جالب این عدد همواره مورد توجه ریاضیدانان بوده است.  اکنون به طور خلاصه چند ویژگی ریاضیاتی عدد 666 را بیان می کنیم:

– عدد 666 به سادگی از جمع و تفریق توان های ششم سه عدد آغازین به دست می آید:

 666 = 16 – 26 + 36

– عدد 666 برابر است با مجموع ارقام خود باضافه جمع توانهای سوم ارقامش:

6+ 63  + 6 + 6 + 6 +6 = 666

تنها پنج عدد صحیح مثبت با چنین خاصیتی وجود دارند!؟

– جمع توانهای دوم ۷ عدد اول برابر است با 666:

172 +  132 + 112 + 72 + 52 + 32 + 22 = 666

– جمع 144 رقم ابتدایی عدد پی برابر 666 است. نکته جالب اینجاست که:

(6 + 6) × (6 + 6) = 144

666 یکی از دو عدد صحیحی میباشد که برابر مجموع توانهای سوم از ارقام توان دوم خویش

  باضافه مجموع ارقام توان سومش است یعنی:

443556 = 6662

295408296 = 6663

( 6 + 9 + 2 + 8 + 0 + 4 + 5 + 9 + 2) + ( 63 + 53 + 53 + 33 + 43 + 43 ) = 666

 2583عدد دیگریست که دارای این خاصیت میباشد.

– مجموع 666 عدد اول حاوی عدد 666 میباشد:

66659 × 23 = 1533157 = 4973 + 4969 + … + 11 + 7 + 5 + 3 + 2

– دقیقا دو راه برای قرار دادن علامت "+" در رشته 123456789 داریم تا 666 حاصل شود

  در صورتیکه تنها یک راه برای رشته 987654321 وجود دارد.

89 + 567 + 4 + 3 + 2 + 1 = 666

9 + 78 + 456 + 123 = 666

21 + 543 + 6 + 87 + 9 = 666

– 666 مقسوم علیه  123456789+987654321 میباشد.

– عدد اسمیت عدد صحیحی است که مجموع ارقامش برابر است با مجموع ارقام عوامل اول خودش.

666 یک عدد اسمیت است زیرا:

37 × 3 × 3 × 2 = 666

7 + 3 + 3 + 3 + 2 = 6 + 6 + 6

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.