Return to page

جواب مسأله پسران تیزهوش

جواب:

بزرگه میگه نمیدونم، پس عدد وی ۱۶ نیست چون اگر ۱۶ بود با توجه به حاصلضرب اعلام شده فقط عدد ۱ برای پسر کوچک باقی می ماند و در آن صورت می توانست به راحتی عدد پسر کوچک را بگوید. …..

کوچیکه میگه نمیدونم، پس عدد وی ۱ و ۱۶ نیست. چون اگر ۱ بود فقط عدد ۸ ، و اگر ۱۶ بود فقط عدد ۱ برای بزرگه باقی می ماند. …..

بزرگه میگه نمیدونم، پس عدد وی ۱ و ۸ نیست. …..

کوچیکه میگه نمیدونم، پس عدد وی ۲ و ۸ نیست. …..

در این لحظه که از بزرگه سوال میشود ، او تنها عدد باقی مانده برادرش را که ۴ می باشد، میتواند اعلام کند!

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.