Return to page

جواب مسأله پسران تیزهوش

جواب:

بزرگه میگه نمیدونم، پس عدد وی 16 نیست چون اگر 16 بود با توجه به حاصلضرب اعلام شده فقط عدد 1 برای پسر کوچک باقی می ماند و در آن صورت می توانست به راحتی عدد پسر کوچک را بگوید. …..

کوچیکه میگه نمیدونم، پس عدد وی 1 و 16 نیست. چون اگر 1 بود فقط عدد 8 ، و اگر 16 بود فقط عدد 1 برای بزرگه باقی می ماند. …..

بزرگه میگه نمیدونم، پس عدد وی 1 و 8 نیست. …..

کوچیکه میگه نمیدونم، پس عدد وی 2 و 8 نیست. …..

در این لحظه که از بزرگه سوال میشود ، او تنها عدد باقی مانده برادرش را که 4 می باشد، میتواند اعلام کند!

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.