Tag: امتحان نهایی خرداد

سوالات امتحان نهایی ریاضیات خرداد ماه 1402

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی ریاضیات دوره دوم متوسطه

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) دروس ریاضیات پایه دوازدهم (خرداد ماه 1402) را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1402/3/7 هندسه (3) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1402/3/7 ریاضی (3) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1402/3/16 حسابان (2) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1402/3/21 ریاضی و آمار (3) علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1402/3/21 ریاضیات گسسته ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

سوالات آزمون های هماهنگ ریاضیات خرداد ماه 1401

سوالات آزمون های هماهنگ کشوری دروس ریاضیات دوره دوم متوسطه

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) دروس پایه دوازدهم ریاضیات نظام جدید (خرداد ماه 1401) را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه دروس پایه دوازدهم (نظام جدید)

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1401/3/4 هندسه (3) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1401/3/4 ریاضی (3) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1401/3/12 حسابان (2) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1401/3/17 ریاضی و آمار (3) علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1401/3/28 ریاضیات گسسته ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

سوالات آزمون های هماهنگ ریاضیات خرداد ماه 1400

سوالات آزمون های هماهنگ کشوری دروس ریاضیات دوره دوم متوسطه

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) دروس پایه دوازدهم ریاضیات نظام جدید  (خرداد ماه 1400) را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه دروس پایه دوازدهم (نظام جدید)

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1400/3/8 ریاضیات گسسته ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1400/3/8 ریاضی (3) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1400/3/9 ریاضی و آمار (3) علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1400/3/17 حسابان (2) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1400/3/23 هندسه (3) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

سوالات آزمون های هماهنگ ریاضیات خرداد ماه 99

سوالات آزمون های هماهنگ کشوری دروس ریاضیات دوره دوم متوسطه و پیش دانشگاهی

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) دروس پایه دوازدهم ریاضیات نظام جدید و سال سوم نظام قدیم و پیش دانشگاهی و رشته های فنی (خرداد ماه 1399) را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه دروس پایه دوازدهم (نظام جدید)

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1399/4/1 حسابان (2) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1399/4/1 حسابان (2) – بزرگسالان
ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1399/4/4 ریاضی و آمار (3) علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1399/4/8 ریاضی (3) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1399/4/8 ریاضیات گسسته ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1399/4/14 هندسه (3) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

 

سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم نظری (نظام قدیم)

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1399/3/24 حسابان ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1399/3/24 ریاضی (3) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1399/3/26 ریاضی ویژه انسانی و معارف علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1399/3/31 هندسه (2) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1399/4/9 جبر و احتمال ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

سوالات و پاسخنامه حساب دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1399/3/24 حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

 

سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم رشته های فنی و حرفه ای

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1399/3/31 مفاهیم و روشهای آماری (2) حرفه ای دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1399/3/31 ریاضی (3) فنی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

سوالات آزمون های هماهنگ ریاضیات خرداد ماه 98

سوالات آزمون های هماهنگ کشوری دروس ریاضیات دوره دوم متوسطه و پیش دانشگاهی

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) دروس پایه دوازدهم ریاضیات نظام جدید و سال سوم نظام قدیم و پیش دانشگاهی و رشته های فنی (خرداد ماه 1398) را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه دروس پایه دوازدهم (نظام جدید)

1398/3/

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1398/3/2 هندسه (3) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1398/3/2 ریاضی (3) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1398/3/2 ریاضی و آمار (3) علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1398/3/18 حسابان (2) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1398/3/25 ریاضیات گسسته ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

 

سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم نظری (نظام قدیم)

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1398/3/9 جبر و احتمال ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1398/3/12 هندسه (2) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1398/3/12 ریاضی (3) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1398/3/18 حسابان ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1398/3/25 ریاضی ویژه انسانی و معارف علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

 

سوالات و پاسخنامه حساب دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1398/3/5 حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

 

سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم رشته های فنی و حرفه ای

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1398/3/9 مفاهیم و روشهای آماری (2) حرفه ای دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1398/3/9 ریاضی (3) فنی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه