علل اضطراب در درس رياضی

ریاضی و اضطراب

اضطراب ریاضیاضطراب رياضي موجب ضعف فرآيندهاي ذهني براي‎ ‎انجام عمليات رياضي، منفي نگري و سردرگمي دانش آموزان مي‌شود. اين گروه با اجتناب‎ ‎از كلاس رياضي، ناتواني در انجام آزمون‌هاي رياضي و اضطراب و تشويش فراوان از‎ ‎يادگيري اين درس طفره مي‌روند.

اين تصور كه استعداد رياضي مادرزادي است يا پسرها‎ ‎نسبت به دخترها عملكرد بهتري در درس رياضي دارند، يا درس رياضي درس منطق است، نه‎ ‎درس خلاقيت، موجب عقب نشيني و مقابله برخي از دانش آموزان از يادگيري علم رياضي مي‎ ‎شود‎.
 


عوامل موثر در ايجاد اضطراب رياضي‎ ‎

الف- عوامل محيطي

1ـ فشارهاي والدين:
بديهي است نقش والدين در اضطراب كودكان از درس و مدرسه بسيار موثر و غيرقابل انكار‎ ‎است
.
گروهي از پدر و مادرهايي كه خود در درس رياضي ضعيف و كند بوده‌اند اين احساس و‎ ‎نگرش خود را به فرزندشان نيز منتقل مي‌كنند يا گروهي ديگر نيز با فشارها و توقعات‎ ‎خارج از توان فرزندشان آنان را دچار ترس و اضطراب مي‌كنند‎.

شيوه‎ ‎آموزش آموزگاران:
گروهي از آموزگاران و معلمان مقطع ابتدايي بدون در نظر گرفتن‎ ‎موقعيت ذهني- رواني دانش آموزان و ميزان استعداد‌ها و توانايي‌هاي آنان، مسائلي‎ ‎براي حل كردن طرح مي‌كنند كه از عهده بيشتر شاگردان كلاس خارج است. در اين گونه‎ ‎موارد، دانش آموزان احساس بي‌كفايتي و ناتواني مي‌كنند و نسبت به استعداد و عملكرد‎ ‎خود بدبين و وازده مي‌شوند‎.

3ـ ‎محتواي كتاب‌هاي رياضي:
در مواردي‎ ‎نيز محتواي كتاب و ترتيب درس‌هاي
رياضي به گونه‌اي است كه يادگيري مفاهيم رياضي،‎ ‎سخت جلوه مي‌كند و موجب گيجي و سردرگمي دانش آموزان مي‌شود.
در چنين مواردي اگر‎ ‎آموزگار هم كمي درايت و تلاش از خود به خرج ندهد و آموزش را راحت‌تر نكند، موجب‏‎ ‎بيزاري دانش آموزان از درس رياضي مي‌شود، زيرا آنان احساس مي‌كنند كه چيزي نمي‌‎فهمند
.

4ـ ‎تجارب منفي:
نمره‌هاي پايين از درس
رياضي، پيش زمينه‌هاي‎ ‎ذهني، آموزگاران جدي و سختگير، روش‌هاي تدريس اشتباه، توجه نكردن به مراحل رشد ذهني‎ ‎كودكان و آزمون‌هاي پيچيده پي درپي، همگي مي‌توانند موجب بدبيني دانش آموزان نسبت‎ ‎به درس رياضي شوند‎.

شيوه‌هاي اشتباه آموزش رياضي‎

1ـ تاكيد بيش از اندازه بر به يادسپاري:
رياضي درسي است كه بيش‎ ‎از آن كه به حفظ كردن نياز داشته باشد، به فهميدن و درك كردن نياز دارد. درك قوانين‎ ‎و مفاهيم رياضي موضوعي است كه براي تدريس اين درس بايد در وهله نخست مدنظر باشد‎.

2ـ ‎تاكيد بر سرعت در پاسخ گويي:
مساله حل كردن و پاسخ دادن به‎ ‎سوالات درس رياضي نياز به درك مساله و پرسش آموزگار دارد. پس با فشار آوردن بر دانش‎ ‎آموزان كه سريع پاسخ دهيد، نمي‌توان مشكلي را حل كرد.
در اين گونه موارد، دانش‎ ‎آموزي كه قدري كندتر از ديگران عمل مي‌كند، احساس بي‌كفايتي و ضعف مي‌كند و از‎ ‎يادگيري و درك مساله عاجز مي‌ماند.
در مواردي پيش مي‌آيد كه آموزگاري از اين كه‎ ‎درسي را چند بار تكرار كند و دانش آموزان متوجه نشوند، دچار ناكامي و سرخوردگي مي‎شود. اما اگر همين آموزگار روش خود را تغيير دهد و آهسته‌تر مفاهيم
رياضي را براي‎ ‎دانش آموزان جا بيندازد، به طور حتم نتيجه بهتري خواهد گرفت‎.

3- ‎يكنواختي و ابتكار نداشتن آموزگاران در شيوه تدريس:

اغلب دانش آموزان دوست دارند مساله‎ ‎ها و پرسش‌هاي متنوع و لذت بخش را پاسخ دهند. براي مثال، آموزگار مي‌تواند براي به‎ ‎فكر واداشتن دانش آموزان، آنها را در شرايط عيني روزمره زندگي قرار دهد و انتظار‎ ‎داشته باشد كه آن مساله را حل كنند. فروشگاهي خيالي با مجموعه‌اي از جنس‌ها با قيمت‎هاي مختلف و تجسم صحنه خريد و فروش كالا براي كودكان ابتدايي بسيار ملموس، عيني و‎ ‎قابل درك‌تر است تا مثالي دور از ذهن، كه كودك هيچ تصوري درباره آن در ذهن ندارد‎. ‎
دانش آموزان ابتدايي (به ويژه دخترها) نياز به هرچه عيني‌تر كردن مسائل دارند
.
آنها‎ ‎به دليل رشد ذهني شان هنوز قادر به درك مسائل انتزاعي نـيسـتند، بـراي درك مسالـه و‎ ‎آسـان سازي آن بايد از روش‌هاي ملموس استفاده كرد‎.

نداشتن درك درست از كاربرد رياضي در زندگي:
بديهي است اگر دانش آموزان موارد استفاده از‎ ‎رياضي را در زندگي روزمره بشناسند و به كار بندند، علاقه بيشتري نسبت به يادگيري‎ ‎اين درس از خود نشان خواهند داد‎.

پ – عوامل فردي‎

1ـ كاهش اعتماد به نفس:
تسلط نداشتن بر انجام چهار عمل اصلي و‎ ‎اوليه
رياضي، درك مساله و راه حل آن موجب كاهش اعتماد به نفس دانش آموز در يادگيري‎ ‎درس رياضي مي‌شود و اين چرخه ضعيف (ندانستن، بي‌علاقگي و بيزاري از درس رياضي) موجب ‎دوري گزيدن از كليه درس‌هاي مرتبط با رياضي «هندسه، ترسيم، جبر، مثلثات و غيره) در‎ ‎آينده مي‌شود‎.

ا حساس ضعف و كمبود:
اغلب دانش آموزاني كه به درس‎ ‎رياضي علاقه ندارند، از اشتباه كردن پاي تخته سياه مي‌هراسند. آنها تصور مي‌كنند‎ ‎اگر نتوانند پاسخ سوالي را درست جواب دهند، مورد تمسخر و خنده هم كلاسي‌هايشان قرار‎ ‎مي‌گيرند.
در حالي كه آموزگار وظيفه دارد با اتخاذ روش‌هاي گوناگون مانع بروز اين‎ ‎گونه صحنه‌ها شود‏‎.

عدم تشويق دخترها به يادگيري رياضي:
گروهي از‎ ‎والدين تصور مي‌كنند كه دخترهايشان نيازي به يادگيري عميق رياضي ندارند. همان قدر‎ ‎كه بتوانند در اين درس نمره قبولي بياورند، كافي است. در حالي كه امروزه تمامي رشته‎هاي درسي به نوعي با رياضي، برنامه نويسي، حل مساله، تفكر انتزاعي و شيوه استدلال‎ ‎كردن سر و كار دارند.
پس بهتر است دخترها نيز همچون پسرها به يادگيري علم رياضي‎ ‎تشويق شوند تا امكان دسترسي به رشته‌هاي گوناگون را داشته باشند‎.

اضطراب رياضي ونقش آموزگاران‎

بديهي است‎ ‎رفتارهاي پنهان و آشكار (كلامي و غيركلامي) آموزگار در بروز اضطراب دانش آموزان از‎ ‎درس رياضي تاثير زيادي دارد. زماني كه آموزگار ناخودآگاه اخم مي‌كند يا با جملاتي‎ ‎توهين‌آميز و ترشرويي موجب كاهش اعتماد به نفس شاگرد مي‌شود، او را از دستيابي به‎ ‎جواب نهايي پرسش يا مساله بازمي دارد‏‎.
در مواردي نيز، اضطراب از‎ ‎آموزش صحيح درس رياضي به دانش آموزان موجب ضعف شيوه‌هاي تدريس آموزگار مي‌شود و‎ ‎ريشه‌هاي اضطراب را در دانش آموزان به وجود مي‌آورد. گروهي از آموزگاران نيز تصور‎ ‎مي كنند
رياضي مقطع ابتدايي به قدري ساده است كه تمامي دانش آموزان بايد آن را‎ ‎بفهمند.

در حالي كه اگر با مراحل رشد ذهني كودكان آشنا باشند، اين انتظار بي‌مورد‎ ‎را از آنها نخواهند داشت. شناخت اعداد، عددنويسي، درك بزرگ‌تر و كوچك تر، فهم عمل‎ ‎جمع و تفريق و درك مفهوم ضرب و تقسيم نخستين گام‌هاي آموزش رياضي است.

در كنار آموزش‎ ‎اين مفاهيم، آموزگار بايد درك مساله، شيوه طرح مساله، قابل فهم بودن مساله، درك راه‎ ‎حل مساله و بيان شيوه حل مساله را نيز به دانش آموزان بياموزد. هرچه مساله براي ‎دانش آموزان قابل فهم‌تر و ملموس‌تر باشد، يافتن راه حل مساله نيز براي آنان راحت‎‎تر خواهد بود.

هرچه آموزگار از مثال‌ها، تمرين‌ها و راهكارهاي عيني‌تر استفاده كند،‎ ‎شاگردان رياضي را شيرين‌تر، آسان‌تر و عملي‌تر خواهند يافت. آموزگاران بايد به اين‎ ‎نكته توجه داشته باشند كه شاگردان ابتدايي هنوز نمي‌دانند چطور بايد رياضي را ياد‎ ‎بگيرند.
به آنها ياد مي‌دهند كه عمليات جمع و تفريق را حفظ كنند، در حالي كه هنوز‎ ‎مفاهيم زيربنايي (استدلال كردن) را نياموخته‌اند. آنها براي هرچه آسان‌تر كردن‎ ‎آموزش رياضي به دانش آموزان بايد سعي كنند شيوه‌ها و روش‌هاي تدريس را متناسب با‎ ‎نيازهاي دانش آموزان كلاس خود تغيير دهند. آنها بايد ابتدا:
1ـ نسبت‎ ‎به
رياضي نگرش و ديدي مثبت و سازنده در خود و شاگردانشان ايجاد كنند. آموزگار بايد‎ ‎بپذيرد كه وظيفه خطير آموزش امري ساده و راحت نيست. كودكاني كه تا چند سال پيش هيچ‎ ‎انتظاري از آنها نمي‌رفت، به تـــدريج گام در مسير يادگيري و آموزش گذاشته‌اند.
پيشرفت‎ ‎آنها مرحله به مرحله است. آنها ابتدا مفاهيم اوليه را بايد ياد بگيرند. درك مساله‎ ‎رياضي نياز به تفكر دارد. اگر دانش آموزي در يكي از اين مراحل دچار ضعف و كاستي‎ ‎باشد، گام‌هاي بعدي را با دردسر پشت سر خواهد گذاشت.
چه بسا آنچه را كه در طول سال‎‎هاي ابتدايي خوب نياموخته است، تا سال‌هاي جواني و بزرگسالي نيز نتواند خوب بفهمد‎.‎
در نظر داشته باشيد، باورهاي آموزگاران درباره
درس رياضي تاثير شگرفي بر عقايد دانش‎ ‎آموزان مي‌گذارد. اگر معلمي از تدريس رياضي احساس فشار و ناراحتي كند، موجب انتقال‎ ‎اين احساس به دانش آموزانش مي‌شود. اگر هدف آموزگار كاهش استرس دانش آموزان است،‎ ‎نبايد بگويد سريع جواب بده./ خيلي آسان است./ رياضي خيلي مهم است./ مسائل را به‎ ‎تنهايي حل كن. / نه، اشتباه كردي‎.
در عوض بايد‎ ‎بگويد:‎
اگر عجله كني، حتماً اشتباه مي‌كني./ اگر سعي كني تمامي ‎مساله را ذهني حل كني، ممكن است اشتباه كني./سعي كن گام به گام مساله را حل كني‎.‎
اين كار باعث مي‌شود كه مساله را خوب بفهمي و راه حل‌هاي آن را درست حدس بزني./ ‎زماني كه مساله را نوشتي، يك بار آن را توضيح بده‎.
آموزگاران بايد‎ ‎بپذيرند‎:
الف- دانش آموزان با يكديگر تفاوت دارند‎.
ب- هر دانش آموزي شيوه واحدي براي فكر دارد. حل يك مساله ممكن است‎ ‎روش‌هاي مختلفي داشته باشد. پس بهتر است به هر دانش آموزي اجازه دهند كه با شيوه‎ ‎خودش مساله را حل كند‎.
ج- هيچ گاه دانش آموزان را با يكديگر مقايسه‎ ‎نكنند‎.‎
2- دانش آموزان را با درس توجيه كند. آموزگار ابتدايي بايد‎ ‎سعي كند فلسفه ساده‌اي از رياضي را براي دانش آموزانش توضيح دهد. گفت وگو و واضح‎ ‎سازي عمليات
رياضي، امكان پرس وجو‌هاي كلاسي، اشكال‌گيري، ارائه تمرين‌هاي ساده به‎ ‎پيچيده، گوشزد كردن قوانين رياضي به دانش آموزان از جمله نكاتي است كه معلم درس‏‎ ‎رياضي بايد به آنها توجه داشته باشد‎.
3ـ ‎انجام آزمون‌هاي كوتاه و‎ ‎متنوع مي‌تواند از اضطراب رياضي دانش آموزان بكاهد. تست‌هاي ساده رياضي، حل مسائل‎ ‎آسان رياضي، موفقيت‌هاي پي درپي در آزمون‌هاي
رياضي و پيشرفت گام به گام در درس‏‎ ‎رياضي موجب تقويت اعتماد به نفس دانش آموزان در يادگيري علم رياضي مي‌شود. پرسش‌هاي‎ ‎ساده‌اي كه آموزگار مطمئن است دانش آموزان پاسخ‌هاي آنها را مي‌دانند، آزمون‌هاي‎ ‎هفتگي كه از بين درس‌هاي هفته انتخاب شده است و تمرين‌هاي مكرري كه صرفاً براي‎ ‎يادآوري درس‌هاي قبلي آورده مي‌شود، نيز موجب حضور ذهن دانش آموزان در كلاس مي‌شود‎.
4-‎مثـبت نـگـري را بـه دانــش آموزان بياموزيد
با پايان هر سال تحصيلي‎ ‎دانش آموزان يك سري تجارب و خاطرات خوشايند و ناخوشايند را با خود به سال تحصيلي‎ ‎جديد مي‌آورند.
آموزگار درس رياضي بايد سعي كند تجارب منفي و ناخوشايندي را كه‎ ‎گروهي از دانش آموزان در خصوص درس رياضي در ذهن دارند، فراموش كند و زمينه‌اي مثبت‎ ‎به آنها بدهد
.
كاهش اضطراب رياضي از طريق رفع اشكال و بازگشت به مفاهيم اوليه، به‎ ‎كار بستن شيوه‌هاي جديد آموزش، ايجاد فضايي شاد و پرانرژي، پذيرش اشتباه و خطاي‎ ‎شاگردان، تشويق به پرسش‌هاي كلاسي و درك اشكالات دانش آموزان از جمله نكاتي است كه‎ ‎آموزگاران براي كاهش اضطراب رياضي در ميان شاگردانشان مي‌توانند به كار بندند.
احساس‎ ‎خجالت و شرمساري، احساس مشتركي است كه اغلب دانش آموزاني كه نمي‌توانند پاسخ‌هاي‎ ‎صحيح مسائل رياضي را بنويسند، بدان دچار مي‌شوند.
آموزگاران بايد آگاه باشند فرصتي‎ ‎كه براي حل مساله به دانش آموزان مي‌دهند، متناسب با سختي و پيچيدگي مساله باشد‎.‎
آموزگاراني كه انتظار دارند دانش آموزان همواره جواب صحيح را به دست آورند، آنها را‎ ‎دچار اضطراب و نگراني مي‌كنند و موجب شرمساري آنها جلوي دوستان و هم كلاسي‌هايشان‎ ‎مي شوند.
همين امر موجب مي‌شود كه اين گروه از دانش آموزان از مطرح كردن پرسش‌هاي‎ ‎خود سر كلاس اجتناب ورزند‎.
5ـ ‎با خوش رويي و روحيه‌اي شاد تدريس‎ ‎
رياضي را آغاز كنيد. آموزگاراني كه عصباني، خسته و پرخاشگرند و با كج خلقي به دانش ‎آموزان درس مي‌دهند، جوي منفي و ناخوشايند در كلاس حاكم مي‌كنند كـه موجـب تـرس و‎ ‎دلـهــره دانـش آموزان مي‌شود‎.‎

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.