Tag: آموزش اکسل

تولید اعداد تصادفی در Excel

تولید اعداد تصادفی در Excel

Excel, اکسل

 

 

 

برای تولید عددی تصادفی بین دو عدد a و b از تابع Randbetween به صورت زیر استفاده می شود:

(RANDBETWEEN(a;b=

برای مثال برای تولید یک عدد تصادفی بین ۵۰ و ۷۵ دستور زیر را اجرا کنید.

(RANDBETWEEN(50;75=

ادامه‌ی مطلب