نمونه سوالات هماهنگ کشوری سال سوم و چهارم

نمونه سوالات امتحانات نهایی نظام جدید و نظام قدیم دوره دوم متوسطه

(هماهنگ کشوری)

 

 

 

آرشیو سوالات و پاسخنامه آزمون های

هماهنگ کشوری دروس پایه

دوازدهم رشته ریاضی فیزیک

(نظام جدید)

نمونه سوالات و پاسخنامه حسابان ۲
نمونه سوالات و پاسخنامه هندسه ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه ریاضیات گسسته
نمونه سوالات و پاسخنامه فیزیک ۳ ریاضی
نمونه سوالات و پاسخنامه شیمی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه فارسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه علوم اجتماعی
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی، زبان قرآن ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه سلامت و بهداشت
نمونه سوالات و پاسخنامه دین و زندگی ۳

 

 

آرشیو سوالات و پاسخنامه آزمون های

هماهنگ کشوری دروس پایه

دوازدهم رشته علوم تجربی

(نظام جدید)

نمونه سوالات و پاسخنامه ریاضی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه زیست شناسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه فیزیک ۳ تجربی
نمونه سوالات و پاسخنامه شیمی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه فارسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه علوم اجتماعی
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی، زبان قرآن ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه سلامت و بهداشت
نمونه سوالات و پاسخنامه دین و زندگی ۳

 

 

آرشیو سوالات و پاسخنامه آزمون های

هماهنگ کشوری دروس پایه

دوازدهم رشته علوم انسانی

(نظام جدید)

نمونه سوالات و پاسخنامه ریاضی و آمار ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه فلسفه
نمونه سوالات و پاسخنامه جامعه شناسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه تاریخ ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه جغرافیا ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه علوم و فنون ادبی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه فارسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی، زبان قرآن ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه سلامت و بهداشت
نمونه سوالات و پاسخنامه دین و زندگی ۳

 

 

آرشیو سوالات و پاسخنامه دروس

سال سوم رشته ریاضی فیزیک

(نظام قدیم)

نمونه سوالات و پاسخنامه جبر و احتمال
نمونه سوالات و پاسخنامه هندسه ۲
نمونه سوالات و پاسخنامه حسابان
نمونه سوالات و پاسخنامه فیزیک ۳ و آزمایشگاه
نمونه سوالات و پاسخنامه شیمی ۳ و آزمایشگاه
نمونه سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان فارسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی

 

 

آرشیو سوالات و پاسخنامه دروس

سال سوم رشته علوم تجربی

(نظام قدیم)

نمونه سوالات و پاسخنامه ریاضی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه زیست شناسی و آزمایشگاه ۲
نمونه سوالات و پاسخنامه زمین شناسی
نمونه سوالات و پاسخنامه فیزیک ۳ و آزمایشگاه
نمونه سوالات و پاسخنامه شیمی ۳ و آزمایشگاه
نمونه سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان فارسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی

 

 

آرشیو سوالات و پاسخنامه دروس

سال سوم رشته علوم انسانی

(نظام قدیم)

نمونه سوالات و پاسخنامه ریاضی ۳ ویژه انسانی
نمونه سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه جامعه شناسی ۲
نمونه سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان ۲
نمونه سوالات و پاسخنامه فلسفه
نمونه سوالات و پاسخنامه منطق
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان فارسی ۳ انسانی
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی ۳ انسانی
نمونه سوالات و پاسخنامه آرایه های ادبی
نمونه سوالات و پاسخنامه جغرافیا ۲
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی

 

 

آرشیو سوالات و پاسخنامه دروس سال چهارم رشته ریاضی فیزیک

(پیش دانشگاهی نظام قدیم)

نمونه سوالات و پاسخنامه معارف اسلامی – دین و زندگی
نمونه سوالات و پاسخنامه فیزیک (رشته ریاضی)
نمونه سوالات و پاسخنامه حساب دیفرانسیل و انتگرال
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان فارسی
آرشیو سوالات و پاسخنامه دروس سال چهارم رشته علوم تجربی

(پیش دانشگاهی نظام قدیم)

نمونه سوالات و پاسخنامه معارف اسلامی – دین و زندگی
نمونه سوالات و پاسخنامه فیزیک (رشته تجربی)
نمونه سوالات و پاسخنامه زیست شناسی
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان فارسی
آرشیو سوالات و پاسخنامه دروس سال چهارم رشته علوم انسانی

(پیش دانشگاهی نظام قدیم)

نمونه سوالات و پاسخنامه معارف اسلامی – دین و زندگی
نمونه سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان فارسی