Tag: هندسه نااقلیدسی

هندسه اقلیدسی و نااقلیدسی

هندسه اقلیدسی و نااقلیدسی

هندسه نااقلیدسی

علومی كه از يونان باستان توسط انديشمندان اسلامی محافظت و تكميل شد، از قرون يازدهم ميلادی به بعدبه اروپا منتقل شد، بيشتر شامل رياضی و فلسفه ی طبيعی بود. فلسفه ی طبيعی توسط كوپرنيك، برونو، كپلر و گاليله به چالش كشيده شد و از آن ميان فيزيك نيوتنی بيرون آمد. چون كليسا خود را مدافع فلسفه طبيعی يونان می دانست و كنكاش در آن با خطرات زيادی همراه بود، انديشمندان كنجكاو بيشتر به رياضيات مي پرداختند، زيرا كليسا نسبت به آن حساسيت نشان نمی داد. بنابراين رياضيات نسبت به فيزيك از پيشرفت بيشتری برخوردار بود. یکی از شاخه های مهم ریاضیات هندسه بود که آن هم در هندسه اقلیدسی خلاصه می شد.

لباچفسکی و هندسه نااقلیدسی

لباچفسکی و هندسه نااقلیدسی

لباچفسکینیکولای ایوانوویچ لباچفسکی (Nikolai Ivanovich Lobachevsky – 1792-1856) یک ریاضیدان روسی بود.
وی هر چند دربارهٔ موضوعات متنوعی از قبیل مکانیک، اخترشناسی، نظریه احتمالات، تحلیل ریاضی (آنالیز)، و جبر پژوهش کرد و مقاله و
کتاب نوشت اما نام او را فعالیت در زمینهٔ هندسه و ابداع هندسه نااقلیدسی در تاریخ، ماندگار کرد. امروزه هندسه هذلولوی را به نام او هندسه لباچفسکی می‌نامند.
لباچفسکی از جمله اولین کسانی بود که قواعد هندسه اقلیدسی را که بیش از 2000 سال بر علوم مختلف ریاضی و فیزیک حاکم بود درهم شکست. کسی باورش نمی شد هنگامی که اروپا مرکز علم بود شخصی در گوشه ای از روسیه بتواند پایه های هندسه اقلیدسی را به لرزه در بیاورد و پایه های علم در قرن نوزدهم را پی ریزی کند.

ادامه‌ی مطلب