Tag: دانشگاه علمی کاربردی

ادغام دانشگاه های علمی کاربردی و فنی حرفه ای معنا ندارد

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای ادغام دو دانشگاه جامع علمی – کاربردی با دانشگاه فنی و حرفه ای را رد کرد و گفت: ادغام این دو دانشگاه معنا ندارد بلکه در حال برنامه ریزی برای تلفیق سیاستگذاری آنها هستیم.

 

دانشگاه علمی کاربردیمسعود شفیعی که همزمان با ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای، سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز هست، در حاشیه نشست همکاری های بین المللی دانشگاه های ایران و آلمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه ریزی برای تلفیق این دو دانشگاه به عنوان دو پردیس جداگانه با مدیریت و سیاست گذاری واحد صورت می گیرد.

وی افزود: هدف این است که دو دانشگاه که دارای مأموریت مشابه و برای بازارکار نیرو تربیت می کنند، ساماندهی شده و کار هم افزایی یکدیگر را انجام دهند.

شفیعی با بیان اینکه این دو دانشگاه می توانند از مربیان دانشگاه فنی و حرفه ای و تجهیزات دانشگاه جامع علمی-کاربردی بهره بگیرند، تصریح کرد: برای هر دو دانشگاه یک سیاست واحد در نظر گرفته شده و شورای سیاست گذاری این دو دانشگاه در پنجم مردادماه مطالعاتی را انجام داده است.

ادامه‌ی مطلب