Tag: تقی زاده منظری

کتاب سری فوریه و تبدیل لاپلاس

سری فوریه و تبدیل لاپلاس

کتاب سری فوریه و تبدیل لاپلاس

كتاب سری فوریه و تبدیل لاپلاس از بهترین کتاب های ریاضی است که می تواند مورد استفاده دانشجویان رشته های مختلف مهندسی قرار گیرد. این کتاب در دو فصل تنظیم گردیده است، در فصل اول بسط توابع متناوب به سری فوریه و در فصل دوم تبدیل لاپلاس توابع سببی آورده شده است. در هر دو مبحث ضرورتهای لازم برای بسطها و یا قضایای بكار رفته هیچگاه از یاد نرفته و همواره مد نظر قرار گرفته است. قسمتهای زیادی از كتاب به حل مثالهایی اختصاص یافته است كه در هر مورد تصویری فوری از نتایج مطالب مطرح شده را در اختیار خواننده قرار میدهد.

همچنین در كتاب تمرین ها و مسائلی حل شده و در آخر هر فصل نیز تمرین ها و مسائل حل نشده متنوعی از مدلسازی مسائل مهندسی مختلف درباره الكترونیك، الكتروتكنیك و سیگنالها طرح گردیده كه در درك و یادگیری مطالب میتواند كاملاً موثر واقع شود. در بخشهایی از كتاب به توابع و علائمی بر میخوریم كه خوانندگان را با فیزیك آشنا میكند.

ادامه‌ی مطلب