Tag: امتحان نهایی دی ماه ریاضی

سوالات آزمون های هماهنگ ریاضیات دی ماه 1400

سوالات آزمون های هماهنگ کشوری دروس ریاضیات دوره دوم متوسطه

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) دروس پایه دوازدهم ریاضیات نظام جدید (دی ماه 1400) را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه دروس پایه دوازدهم (نظام جدید)

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1400/10/6 حسابان (2) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1400/10/8 هندسه (3) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1400/10/8 ریاضی (3) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1400/10/25 ریاضی و آمار (3) علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1400/10/27 ریاضیات گسسته ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

سوالات آزمون های هماهنگ ریاضیات دی ماه 98

سوالات آزمون های هماهنگ کشوری دروس ریاضیات دوره دوم متوسطه و پیش دانشگاهی

(نظام جدید و قدیم)

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) دروس ریاضیات پایه دوازدهم (نظام جدید) و  سال سوم دبیرستان و پیش‌دانشگاهی (نظام قدیم) و رشته های فنی (دی ماه 1398) دبیرستان های بزرگسالان و آموزش از راه دور را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه دروس پایه دوازدهم (نظام جدید)

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1398/10/9 ریاضیات گسسته ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1398/10/9 ریاضی (3) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1398/10/14 حسابان (2) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1398/10/16 ریاضی و آمار (3) علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1398/10/21 هندسه (3) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

 

سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم نظری (نظام قدیم)

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1398/10/7 حسابان ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1398/10/7 ریاضی (3) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1398/10/14 هندسه (2) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1398/10/16 ریاضی ویژه انسانی و معارف علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1398/10/21 جبر و احتمال ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

 

سوالات و پاسخنامه حساب دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1398/10/7 حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

 

سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم رشته های فنی و حرفه ای

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1398/10/9 مفاهیم و روشهای آماری (2) حرفه ای دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1398/10/9 ریاضی (3) فنی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

سوالات آزمون های هماهنگ ریاضیات دی ماه 97

سوالات آزمون های هماهنگ کشوری دروس ریاضیات دوره دوم متوسطه و پیش دانشگاهی

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) دروس ریاضیات نظام جدید و نظام قدیم سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی و رشته های فنی (دی ماه 1397) دبیرستان های بزرگسالان و آموزش از راه دور را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم نظری (نظام قدیم)

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1397/10/3 هندسه (2) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1397/10/8 حسابان ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1397/10/8 ریاضی (3) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1397/10/12 جبر و احتمال ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1397/10/17 ریاضی ویژه انسانی و معارف علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

سوالات و پاسخنامه دروس پایه دوازدهم (نظام جدید)

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1397/10/3 حسابان (2) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1397/10/5 ریاضی و آمار (3) علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1397/10/8 ریاضیات گسسته ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1397/10/8 ریاضی (3) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1397/10/18 هندسه (3) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

سوالات و پاسخنامه حساب دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1397/10/8 حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

 

سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم رشته های فنی و حرفه ای

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1397/10/8 مفاهیم و روشهای آماری (2) حرفه ای دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1397/10/8 ریاضی (3) فنی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

سوالات آزمون های هماهنگ ریاضیات دی ماه 96

سوالات آزمون های هماهنگ کشوری دروس ریاضیات دوره دوم متوسطه و پیش دانشگاهی

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) دروس ریاضیات سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی و رشته های فنی (دی ماه 1396) را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم نظری

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1396/10/5 ریاضی (3) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1396/10/5 ریاضی ویژه انسانی و معارف علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1396/10/5 جبر و احتمال ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1396/10/12 حسابان ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1396/10/18 هندسه (2) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

سوالات و پاسخنامه حساب دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1396/10/5 حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

 

سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم رشته های فنی و حرفه ای

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1396/10/5 مفاهیم و روشهای آماری حرفه ای دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1396/10/9 ریاضی (3) فنی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

سوالات آزمون های هماهنگ ریاضیات دی ماه 95

سوالات آزمون های هماهنگ کشوری دروس ریاضیات دوره دوم متوسطه و پیش دانشگاهی

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) دروس ریاضیات سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی و رشته های فنی (دی ماه 1395) را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم نظری

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1395/10/6 هندسه (2) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1395/10/6 ریاضی (3) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1395/10/6 ریاضی ویژه انسانی و معارف علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1395/10/11 حسابان ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1395/10/20 جبر و احتمال ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

سوالات و پاسخنامه حساب دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1395/10/11 حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

 

سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم رشته های فنی و حرفه ای

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1395/10/8 مفاهیم و روشهای آماری حرفه ای دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1395/10/8 ریاضی (3) فنی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه