Category: نمونه سوالات امتحانات نهایی

سوالات امتحانات ریاضی هماهنگ کشوری پایه یازدهم شهریور 1402

سوالات و پاسخنامه امتحانات هماهنگ کشوری ریاضیات پایه یازدهم

امتحان نهایی ریاضی پایه یازدهم

سوالات و پاسخنامه امتحانات هماهنگ کشوری پایه یازدهم دروس حسابان1 (ریاضی فیزیک) ، ریاضی2 (علوم تجربی) و ریاضی و آمار2 (علوم انسانی) که در 30 شهریور ماه 1402 برگزار گردید،  را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات ریاضی هماهنگ کشوری شهریور 1402

نام درس رشته لینک های دانلود
حسابان (1) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
حسابان (1) غایبین موجه
ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی (2) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی (2) غایبین موجه علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی و آمار (2) علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی و آمار (2) غایبین موجه علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

 

سوالات امتحان نهایی ریاضیات شهریور ماه 1402

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی ریاضیات دوره دوم متوسطه

 

سوالات و راهمای تصحیح امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) دروس ریاضیات پایه دوازدهم (شهریور ماه 1402) را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1402/6/28 هندسه (3) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1402/6/28 ریاضی (3) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1402/6/4 حسابان (2) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1402/6/11 ریاضی و آمار (3) علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1402/6/11 ریاضیات گسسته ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

سوالات امتحان نهایی ریاضیات خرداد ماه 1402

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی ریاضیات دوره دوم متوسطه

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) دروس ریاضیات پایه دوازدهم (خرداد ماه 1402) را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1402/3/7 هندسه (3) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1402/3/7 ریاضی (3) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1402/3/16 حسابان (2) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1402/3/21 ریاضی و آمار (3) علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1402/3/21 ریاضیات گسسته ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

سوالات امتحانات ریاضی هماهنگ کشوری پایه یازدهم خرداد 1402

سوالات و پاسخنامه امتحانات هماهنگ کشوری ریاضیات پایه یزدهم

امتحان نهایی ریاضی پایه یازدهم

سوالات و پاسخنامه امتحانات هماهنگ کشوری پایه یازدهم دروس حسابان1 (ریاضی فیزیک) ، ریاضی2 (علوم تجربی) و ریاضی و آمار2 (علوم انسانی) که در 8 خرداد ماه 1402 برگزار گردید، همچنین سوالات و پاسخنامه امتحانات ویژه غایبین موجه این سه درس که در تاریخ 31 خرداد ماه 1402 برگزار گردید را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات ریاضی هماهنگ کشوری خرداد 1402

نام درس رشته شیفت لینک های دانلود
حسابان (1) ریاضی فیزیک صبح
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
حسابان (1) ریاضی فیزیک عصر
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
حسابان (1) ریاضی فیزیک غایبین موجه
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی (2) علوم تجربی صبح
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی (2) علوم تجربی عصر
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
 ریاضی (2)  علوم تجربی غایبین موجه
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی و آمار (2) علوم انسانی صبح
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی و آمار (2) علوم انسانی عصر
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی و آمار (2) علوم انسانی غایبین موجه دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

 

سوالات آزمون های هماهنگ ریاضیات خرداد ماه 1401

سوالات آزمون های هماهنگ کشوری دروس ریاضیات دوره دوم متوسطه

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) دروس پایه دوازدهم ریاضیات نظام جدید (خرداد ماه 1401) را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه دروس پایه دوازدهم (نظام جدید)

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
1401/3/4 هندسه (3) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1401/3/4 ریاضی (3) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1401/3/12 حسابان (2) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1401/3/17 ریاضی و آمار (3) علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
1401/3/28 ریاضیات گسسته ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه