Category: نمونه سوالات امتحانات نهایی

سوالات امتحانات ریاضی هماهنگ کشوری پایه یازدهم شهریور ۱۴۰۲

سوالات و پاسخنامه امتحانات هماهنگ کشوری ریاضیات پایه یازدهم

امتحان نهایی ریاضی پایه یازدهم

سوالات و پاسخنامه امتحانات هماهنگ کشوری پایه یازدهم دروس حسابان۱ (ریاضی فیزیک) ، ریاضی۲ (علوم تجربی) و ریاضی و آمار۲ (علوم انسانی) که در ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲ برگزار گردید،  را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات ریاضی هماهنگ کشوری شهریور ۱۴۰۲

نام درس رشته لینک های دانلود
حسابان (۱) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
حسابان (۱) غایبین موجه
ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی (۲) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی (۲) غایبین موجه علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی و آمار (۲) علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی و آمار (۲) غایبین موجه علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

 

سوالات امتحان نهایی ریاضیات شهریور ماه ۱۴۰۲

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی ریاضیات دوره دوم متوسطه

 

سوالات و راهمای تصحیح امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) دروس ریاضیات پایه دوازدهم (شهریور ماه ۱۴۰۲) را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
۱۴۰۲/۶/۲۸ هندسه (۳) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
۱۴۰۲/۶/۲۸ ریاضی (۳) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
۱۴۰۲/۶/۴ حسابان (۲) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
۱۴۰۲/۶/۱۱ ریاضی و آمار (۳) علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
۱۴۰۲/۶/۱۱ ریاضیات گسسته ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

سوالات امتحان نهایی ریاضیات خرداد ماه ۱۴۰۲

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی ریاضیات دوره دوم متوسطه

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) دروس ریاضیات پایه دوازدهم (خرداد ماه ۱۴۰۲) را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
۱۴۰۲/۳/۷ هندسه (۳) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
۱۴۰۲/۳/۷ ریاضی (۳) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
۱۴۰۲/۳/۱۶ حسابان (۲) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
۱۴۰۲/۳/۲۱ ریاضی و آمار (۳) علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
۱۴۰۲/۳/۲۱ ریاضیات گسسته ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

سوالات امتحانات ریاضی هماهنگ کشوری پایه یازدهم خرداد ۱۴۰۲

سوالات و پاسخنامه امتحانات هماهنگ کشوری ریاضیات پایه یزدهم

امتحان نهایی ریاضی پایه یازدهم

سوالات و پاسخنامه امتحانات هماهنگ کشوری پایه یازدهم دروس حسابان۱ (ریاضی فیزیک) ، ریاضی۲ (علوم تجربی) و ریاضی و آمار۲ (علوم انسانی) که در ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار گردید، همچنین سوالات و پاسخنامه امتحانات ویژه غایبین موجه این سه درس که در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار گردید را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات ریاضی هماهنگ کشوری خرداد ۱۴۰۲

نام درس رشته شیفت لینک های دانلود
حسابان (۱) ریاضی فیزیک صبح
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
حسابان (۱) ریاضی فیزیک عصر
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
حسابان (۱) ریاضی فیزیک غایبین موجه
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی (۲) علوم تجربی صبح
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی (۲) علوم تجربی عصر
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
 ریاضی (۲)  علوم تجربی غایبین موجه
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی و آمار (۲) علوم انسانی صبح
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی و آمار (۲) علوم انسانی عصر
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی و آمار (۲) علوم انسانی غایبین موجه دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

 

سوالات آزمون های هماهنگ ریاضیات خرداد ماه ۱۴۰۱

سوالات آزمون های هماهنگ کشوری دروس ریاضیات دوره دوم متوسطه

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) دروس پایه دوازدهم ریاضیات نظام جدید (خرداد ماه ۱۴۰۱) را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه دروس پایه دوازدهم (نظام جدید)

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
۱۴۰۱/۳/۴ هندسه (۳) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
۱۴۰۱/۳/۴ ریاضی (۳) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
۱۴۰۱/۳/۱۲ حسابان (۲) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
۱۴۰۱/۳/۱۷ ریاضی و آمار (۳) علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
۱۴۰۱/۳/۲۸ ریاضیات گسسته ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه