نمونه سوالات هماهنگ کشوری سال سوم و چهارم

نمونه سوالات امتحانات نهایی نظام جدید و نظام قدیم دوره دوم متوسطه

(هماهنگ کشوری)

 

 

 

آرشیو سوالات و پاسخنامه آزمون های

هماهنگ کشوری دروس پایه

دوازدهم رشته ریاضی فیزیک

(نظام جدید)

نمونه سوالات و پاسخنامه حسابان 2
نمونه سوالات و پاسخنامه هندسه 3
نمونه سوالات و پاسخنامه ریاضیات گسسته
نمونه سوالات و پاسخنامه فیزیک 3 ریاضی
نمونه سوالات و پاسخنامه شیمی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه فارسی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه علوم اجتماعی
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی، زبان قرآن 3
نمونه سوالات و پاسخنامه سلامت و بهداشت
نمونه سوالات و پاسخنامه دین و زندگی 3

 

 

آرشیو سوالات و پاسخنامه آزمون های

هماهنگ کشوری دروس پایه

دوازدهم رشته علوم تجربی

(نظام جدید)

نمونه سوالات و پاسخنامه ریاضی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه زیست شناسی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه فیزیک 3 تجربی
نمونه سوالات و پاسخنامه شیمی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه فارسی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه علوم اجتماعی
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی، زبان قرآن 3
نمونه سوالات و پاسخنامه سلامت و بهداشت
نمونه سوالات و پاسخنامه دین و زندگی 3

 

 

آرشیو سوالات و پاسخنامه آزمون های

هماهنگ کشوری دروس پایه

دوازدهم رشته علوم انسانی

(نظام جدید)

نمونه سوالات و پاسخنامه ریاضی و آمار 3
نمونه سوالات و پاسخنامه فلسفه
نمونه سوالات و پاسخنامه جامعه شناسی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه تاریخ 3
نمونه سوالات و پاسخنامه جغرافیا 3
نمونه سوالات و پاسخنامه علوم و فنون ادبی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه فارسی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی، زبان قرآن 3
نمونه سوالات و پاسخنامه سلامت و بهداشت
نمونه سوالات و پاسخنامه دین و زندگی 3

 

 

آرشیو سوالات و پاسخنامه دروس

سال سوم رشته ریاضی فیزیک

(نظام قدیم)

نمونه سوالات و پاسخنامه جبر و احتمال
نمونه سوالات و پاسخنامه هندسه 2
نمونه سوالات و پاسخنامه حسابان
نمونه سوالات و پاسخنامه فیزیک 3 و آزمایشگاه
نمونه سوالات و پاسخنامه شیمی 3 و آزمایشگاه
نمونه سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان فارسی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه قرآن و تعلیمات دینی 3 دین و زندگی

 

 

آرشیو سوالات و پاسخنامه دروس

سال سوم رشته علوم تجربی

(نظام قدیم)

نمونه سوالات و پاسخنامه ریاضی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه زیست شناسی و آزمایشگاه 2
نمونه سوالات و پاسخنامه زمین شناسی
نمونه سوالات و پاسخنامه فیزیک 3 و آزمایشگاه
نمونه سوالات و پاسخنامه شیمی 3 و آزمایشگاه
نمونه سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان فارسی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه قرآن و تعلیمات دینی 3 دین و زندگی

 

 

آرشیو سوالات و پاسخنامه دروس

سال سوم رشته علوم انسانی

(نظام قدیم)

نمونه سوالات و پاسخنامه ریاضی 3 ویژه انسانی
نمونه سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه جامعه شناسی 2
نمونه سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان 2
نمونه سوالات و پاسخنامه فلسفه
نمونه سوالات و پاسخنامه منطق
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان فارسی 3 انسانی
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی 3 انسانی
نمونه سوالات و پاسخنامه آرایه های ادبی
نمونه سوالات و پاسخنامه جغرافیا 2
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی 3
نمونه سوالات و پاسخنامه قرآن و تعلیمات دینی 3 دین و زندگی

 

 

آرشیو سوالات و پاسخنامه دروس سال چهارم رشته ریاضی فیزیک

(پیش دانشگاهی نظام قدیم)

نمونه سوالات و پاسخنامه معارف اسلامی – دین و زندگی
نمونه سوالات و پاسخنامه فیزیک (رشته ریاضی)
نمونه سوالات و پاسخنامه حساب دیفرانسیل و انتگرال
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان فارسی
آرشیو سوالات و پاسخنامه دروس سال چهارم رشته علوم تجربی

(پیش دانشگاهی نظام قدیم)

نمونه سوالات و پاسخنامه معارف اسلامی – دین و زندگی
نمونه سوالات و پاسخنامه فیزیک (رشته تجربی)
نمونه سوالات و پاسخنامه زیست شناسی
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان فارسی
آرشیو سوالات و پاسخنامه دروس سال چهارم رشته علوم انسانی

(پیش دانشگاهی نظام قدیم)

نمونه سوالات و پاسخنامه معارف اسلامی – دین و زندگی
نمونه سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان فارسی