نمونه سوالات ریاضیات همکاران در دیماه ۱۳۹۲

 

نمونه سوالات امتحانات ریاضی نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲) که توسط همکاران محترم طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه دانلود نمایید.


 نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین شجاعی وند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان عجب شیر

سوالات مبانی علم رایانه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم دبیرستان لینک دانلود لینک کمکی

 نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رضا سنایی نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شیروان چرداول استان ایلام

سوالات جبر و احتمال (سوم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم دبیرستان لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱ سال دوم تجربی و ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات مبانی علم رایانه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حسابان سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

 نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم عهد نوح پیشه

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۶ مشهد مقدس

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی

 نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای میرلطیفی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آق قلا استان گلستان

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی

 نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان هیچان و نیکشهر

سوالات ریاضی ۲ سال دوم دبیرستان لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی چهارم تجربی (نمونه ۱) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی چهارم تجربی (نمونه ۲) لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی منیری بیدگلی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (رشته ریاضی) با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (رشته تجربی) با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال (سوم ریاضی) با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی چهارم ریاضی با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

 نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای عادل نقدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۷ تهران

سوالات درس حسابان سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (چهارم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم شیرین باقری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودبار استان گیلان

سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال (سوم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (چهارم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات درس حسابان سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های نیشابور و مدرس مراکز آموزش عالی

سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی (نمونه ۱) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی (نمونه ۲) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی (نمونه ۳) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی (نمونه ۴) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حسابان سوم ریاضی (نمونه ۱) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حسابان سوم ریاضی (نمونه ۲) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (نمونه ۱) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (نمونه ۲) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی ریاضی(نمونه ۱) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی ریاضی(نمونه ۲) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی

 نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد رضا کریمیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بافق

سوالات ریاضی ۲ سال دوم دبیرستان لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای داراب حسن پور

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خانمیرزا استان چهارمحال و بختیاری

سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱ سال دوم ریاضی و تجربی با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات درس حسابان سوم ریاضی با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (چهارم ریاضی)با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم دبیرستان با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مجتبی بختو

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرمه استان خراسان شمالی

سوالات ریاضی ۲ سال دوم دبیرستان لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای پیمان خاوندی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۵ تبریز

سوالات مبانی علم رایانه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
 سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات درس حسابان سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات مبانی علم رایانه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال (سوم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱ سال دوم ریاضی و تجربی لینک دانلود لینک کمکی

   نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد محمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ ارومیه

سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای فرزاد فرسوده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرری و منطقه ۱۹ تهران

سوالات درس حسابان سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای فضل الله شفیعی

دبیر ریاضی دبیرستان های ممسنی استان فارس

سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم دبیرستان لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال (سوم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای وحید رحمانی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه گندمان استان چهار محال و بختیاری

سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (چهارم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی

   نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای جابر عامری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان باوی

سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (چهارم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات درس حسابان سوم ریاضی با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱ سال دوم ریاضی و تجربی با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای فرهاد قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گتوند استان حوزستان

سوالات ریاضی ۲ سال دوم دبیرستان لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱ سال دوم ریاضی و تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات درس حسابان سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی چهارم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی چهارم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

   نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد طاهر گلی زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود استان کرمانشاه

سوالات جبر و احتمال (سوم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
 سوالات درس حسابان سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم کبری ذوالقدر

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان قدس استان تهران

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱ سال دوم ریاضی و تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ویژه سوم انسانی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی چهارم تجربی لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم لیلی دوستی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ تبریز

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱ سال دوم ریاضی و تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی چهارم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

   نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی رضایی کهخا

دبیر ریاضی دبیرستان های نمونه شهرستان تربت حیدریه

سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد باقر کریم زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اصفهان

سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی چهارم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (چهارم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱ سال دوم ریاضی و تجربی لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بابک دهقانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ مشهد مقدس

سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال (سوم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای قادر رفیعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی

سوالات ریاضی عمومی چهارم تجربی لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بهرام وره نوی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اردبیل

سوالات ریاضی عمومی چهارم تجربی لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسن کلهر

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین و مدرس دانشگاه

سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (چهارم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات درس حسابان سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم دبیرستان لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی چهارم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی چهارم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای ذبیح اله احمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آبدانان استان ایلام

سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد حسن برخوردار

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان قاین

سوالات آمار و مدل سازی با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی چهارم تجربی با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال (سوم ریاضی) با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم زهرا حیدری

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه پیربکران اصفهان

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی چهارم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال (سوم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم دبیرستان لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی چهارم تجربی لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی نصیری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

سوالات ریاضی ۲ سال دوم دبیرستان لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمود پاک سیما

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ یزد

سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ویژه سوم انسانی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ویژه سوم انسانی لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی قدیری

دبیر ریاضی دبیرستان کمال فولاد شهر

سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم دبیرستان لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم معصومه بهرامیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سمیرم

سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی چهارم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی) لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسن کفاش امیری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بابلسر

سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال (سوم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین گمنام

دبیر ریاضی دبیرستان های مه ولات استان خراسان رضوی

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (چهارم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی چهارم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم مریم میرزا پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نکا استان مازندران

سوالات ریاضی عمومی چهارم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (چهارم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی چهارم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد کرمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی

سوالات هندسه ۱ سال دوم ریاضی و تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم دبیرستان لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای ابوبکر ملازهی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسن نصرتی ناهوک

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سراوان

سوالات ریاضی عمومی چهارم تجربی لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد رضا جوکار

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه سعدآباد بوشهر

سوالات هندسه ۱ سال دوم ریاضی و تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی چهارم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی چهارم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حیدر زادپور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره استان کردستان

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات درس حسابان سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم دبیرستان لینک دانلود لینک کمکی

   نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بلوچ زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ویژه سوم انسانی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم دبیرستان لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

   نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سید مهران صالحی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شهرکرد و لاران

سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال (سوم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال (سوم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱ سال دوم ریاضی و تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (چهارم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد خوشنود

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بندرانزلی

سوالات ریاضی ۱ (سال اول عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (چهارم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد بختیاری آزاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوشهر

سوالات ریاضی عمومی چهارم تجربی لینک دانلود لینک کمکی

    نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای اسلام کمری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ایوان غرب

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی چهارم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (چهارم ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی

  نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد ناظری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان فردوس

سوالات ریاضی عمومی چهارم تجربی لینک دانلود لینک کمکی

   

 

 


ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی و همکاران گرامی درخواست می شود در صورت تمایل نمونه سوالات طراحی شده خود را جهت درج در سایت و استفاده همکاران و دانش آموزان سراسر کشور از طریق ایمیل به آدرس riazisara.ir@gmail.com  ارسال نمایند و در صورتی که به هر دلیلی امکان ارسال از طریق ایمیل نیست می توانید از طریق منوی "ارسال جزوات و فایل ها" نمونه سوالات خود را آپلود نمایند.

11 comments

Skip to comment form

  • ناشناس on 2017-12-19 at 01:13
  • پاسخ

  سلام.باتشکر فراوان از معلمان عزیز و مدیر سایت ریاضی سرا    لطفا اگه میشه جواب های سوالات رو هم بزارید ممنون میشم

 1. با سلام و خسته نباشید لطفا سوالات شهرستان ساوه را هم بگذارید با تشکر

  • دبیر ریاضی on 2014-12-23 at 23:21
  • پاسخ

  با سلام و سپاس فراوان

  اگر سوالات را با فورمتword هم در سایت وزینتان  قرار دهید ممنون میشوم در طرح سوال خیلی کمک مکنه. موفق باشید.

  • سلیمانی on 2014-02-14 at 22:00
  • پاسخ

  از سوالات آقای دکتر مهدوی پور بسیار استفاده کردم از ایشان وهمکاران دیگر وسایت ریاضی سرا تشکر می کنم

 2. ممنون از نمونه سوالات خوبتون.به نظرمنم اگرنمونه سوالات رافصل به فصل ارایه کنیدبه طبع بهترخواهدبود.

 3. سلام با تشکر فراوان از مدیریت این سایت که نمونه سوالات خوبی برای ما دانش آموزان
  در اختیار گزاشتند
  ولی اگر نمونه سوالات را فصل به فصل ارایه کنند بهتر خواهد بود

  با تشکر

  • محمدی از پاوه on 2014-01-13 at 01:22
  • پاسخ

  ممنون از زحمات همکاران محترم…

  • محمدی on 2014-01-13 at 00:59
  • پاسخ

  ممنون از زحمات همکاران محترم

 4. با کمال تاسف وتاثر دبیر متعهد ودلسوز ریاضی استاد ارجمند غلامعلی فرشادی از مولفین کتب حسابان ودیفرانسیل وعضو محترم شورای برنامه ریزی درسی ریاضی دفتر تالیف کتاب های درسی به رحمت ایزدی پیوست.

  • دبیر بازنشسته ریاضی از بندر انزلی on 2014-01-08 at 01:41
  • پاسخ

  سلام گرم به مدیر سایت جناب آقای اسدی
  درود بی پایان بر تمامی معلمان عزیز و دلسوز که نمونه سوالات و جزوه های خود را در اختیار هم وطنانشان قرار می دهند تا در پیشرفت ریاضیات فرزندان این سرزمین نقش ایفا کنند.
  .
  زنده باد ریاضی سرا و زنده باد دبیران ریاضیات ایران

 5. حالا نمیشه قبل از برگزاری امتحانا بذارید سوالارو 😐

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.