نمونه سوالات ریاضیات ارسالی همکاران در دی ماه ۱۳۹۶

نمونه سوالات ریاضیات ارسالی همکاران به سایت ریاضی سرا

دی ماه (۱۳۹۶)

نمونه سوالات ریاضیات آزمون های نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) طراحی شده توسط دبیران ریاضی را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

 


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علیرضا فیضیان

 دبیر ریاضی دبیرستان استعدادهای درخشان منطقه ۱ تهران

سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)    + پاسخنامه     لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)    + پاسخنامه     لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای دکتر محمد رضا حکمتی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بهشهر

سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حمید مام قادری

 دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۳ تهران

سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امیر حمزه

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اسدآباد

سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین مخندی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوط استان آذربایجان غربی

سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امین خشنود

 دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ شیراز

سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای جبرییل حسن پور

 دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اراک

سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم اعظم رزازیان

 دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۶ مشهد

سوالات ریاضی۱ فنی پایه دهم (رشته های فنی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ فنی پایه یازدهم (رشته های فنی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم فاطمه سقاییان

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوشتر

سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی (علوم تجربی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد حسین تیموری

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شاهرود

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای ایوب حق نژاد

 دبیر ریاضی دبیرستان استعدادهای درخشان ناحیه ۱ سنندج

سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)    + پاسخنامه     لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه)    + پاسخنامه     لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حبیب نیکخواه

 دبیر ریاضی دبیرستان استعدادهای درخشان شهرستان گناباد

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد رضا بختیاری

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوشهر

سوالات ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رضا سنایی نژاد

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شیروان استان ایلام

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای فضل الله شفیعی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نورآباد ممسنی

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد اسماعیلی

 دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ یزد

سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم نجمه قندالی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورامین

سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای داراب حسن پور

 دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خانمیرزا استان چهارمحال و بختیاری

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)    + پاسخنامه     لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)    + پاسخنامه     لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی منصوری

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گندمان

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی (علوم تجربی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای آیت کریمی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مجید رضایی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان قائمیه

سوالات ریاضی۱ فنی پایه دهم (رشته های فنی)    + پاسخنامه     لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد طاهر گلی زاده

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود صحرایی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خلخال

سوالات ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مجتبی دهقانپور

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مبارکه

سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی عقلانیان

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی (علوم تجربی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود زیرکاری

 دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ زاهدان

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)    + پاسخنامه     لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)    + پاسخنامه     لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه)    + پاسخنامه     لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سعید خانه زر

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دهلران

سوالات ریاضی۱ فنی پایه دهم (رشته های فنی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)
  لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی هاشمی

 دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱۲ تهران

سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)    + پاسخنامه     لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای دکتر مهدی مهدوی پور

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیشابور

سوالات ریاضی۱ فنی پایه دهم (رشته های فنی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ فنی پایه یازدهم (رشته های فنی)   لینک دانلود  
سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی (علوم تجربی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم زهرا سالاروند

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دورود

سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امان الله غفارپور

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان فلاورجان

سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امان الله بلوچی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ایرانشهر

سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مرتضی مهرپویان

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودسر

سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی پایه پیش دانشگاهی (علوم انسانی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای اسماعیل بلوچی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیکشهر

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم سعیده بازجو

 دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اراک

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)   لینک دانلود  
سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم مهناز حسنی

 دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۴ شیراز

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بهزاد جهینی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهاباد

سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی (علوم تجربی)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امین هژبری نیا

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اندیمشک

سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی ۹ پایه نهم (دوره اول متوسطه)   لینک دانلود  

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم نیره کیانپور

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خمینی شهر

سوالات ریاضی۱ فنی پایه دهم (رشته های فنی)   لینک دانلود  
سوالات ریاضی۲ فنی پایه یازدهم (رشته های فنی)   لینک دانلود  

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی سراسر کشور درخواست می شود نمونه سوالات ریاضی طراحی شده خود را پس از برگزاری آزمون، جهت درج در سایت ریاضی سرا و  استفاده دانش آموزان از طریق ایمیل، تلگرام یا صفحه ی “ارسال جزوات و فایل ها” برای ما ارسال نمایند.

==============================

ایمیل:  

riazisara.ir@gmail.com

==============================

آی دی تلگرام:

@asadimath

==============================

ارسال از طریق سایت

==============================

ضمنا با توجه به اینکه فایل سوالات جهت استفاده ی دانش آموزان می باشد، لذا از همکاران گرامی درخواست می شود حتی الامکان پاسخ سوالات را نیز (به صورت تایپی یا دست نویس) ارسال نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.