روانشناسی با اشکال هندسی

 

آزمونی ساده: ساده ترین اشکال هندسی را به یاد بیاورید: مربع، مستطیل، مثلث، دایره، منحنی پس خیلی سریع و بدون اینکه زیاد به مغزتان فشار بیاورید، شکلی را انتخاب کنید که بیشتر از همه می پسندید. آزمونی روانشناسی پیش روی شماست، که با توجه انتخابتان به سرعت نشان می دهد که شما در زندگی چه جور آدمی هستید و احتمال موفقیتتان در چه مشاغلی بیشتر است.

ادامه‌ی مطلب

تعیین تمام جایگشت‌های یک مجموعه رقم در متلب

به دست آوردن همه جایگشت های (Permutation) (چیدمان های مختلف) یک مجموعه رقم، با دستور perms ، در متلب (MATLAB)

هنگامی که یک مجموعه رقم داشته باشیم و ترتیب قرارگیری آنها برای ما مهم باشد، آنگاه برای به دست آوردن تمامی حالت های ممکن برای ترتیب قرارگیری آن ارقام، می توانیم دستور perms در متلب (MATLAB) را به کار ببریم.

این مورد را به دست آوردن همه جایگشت های (Permutation) (چیدمان های مختلف) یک مجموعه رقم، می نامند.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال:

clear all
close all
clc

A = [2 4 6]
B = perms(A)

سه خط اول کدها برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

نتیجه :

A =     2     4     6

B =     6     4     2
          6     2     4
          4     6     2
          4     2     6
          2     4     6
          2     6     4