Tag: عدد اویلر

کوتاه و مختصر از عدد نپر

عدد نپرعدد نپر که با نماد e در دنیای ریاضیات شناخته شده ، یک عدد حقیقی گنگ است که از ۲ بیشتر و از ۳ کمتر است.عدد e مانند عدد پی و عدد واحد موهومی i ، عدد معروف، مهم و پرکاربردی در ریاضیات است.

شاید بتوان گفت انگیزه اصلی کشف عدد e، به ویژه در ریاضیات، حا مشتق ها و انتگرال ها شامل توابع تمایی و لگاریتم بوده است.

عده ای عدد e  را مهم ترین عدد در ریاضیات می دانند که به نام عدد اویلر یا عدد نپر Napier  نیز نامیده می شود.

این عدد تقریبا برابر است با ۲٫۷۱ که البته بیش از ۱۰۰ میلیارد عدد بعد از اعشار آن نیز محاسبه شده است.

این عدد به چند طریق به دست می آید و یکی از فرمول های محاسبه آن e = (1+1/n)^n  است وقتی که n به سمت بی نهایت میل کند.

در اینکه چرا عدد ۲٫۷۱۸۲۸ به صورت e توسط اویلر نمایش داده شده نظر های متعددی وجود دارد.بعضی e  را اختصار exponential  می دانند، بعضی آن را ابتدای اسم اویلر(Euler)   می دانند و بعضی دیگر هم می گویند چون حروف a,b,c,d  در ریاضیات تا آن زمان زیاد استفاده شده ، اویلر از e  برای نمایش این عدد استفاده کرده است.

هر دلیلی هم که داشته باشد به هر حال امروزه بیشتر این عدد را با نام اویلر می شناسند.